צרעה

(ראה גם: ארץ ישראל-כבוש)

 

ושלחתי את הצרעה לפניך, וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך. (שמות כג כח)

תלמוד בבלי:

מתיב רב יוסף חמשה נהרגין בשבת, ואלו הן זבוב שבארץ מצרים וצירעה שבנינוה... בעו מיניה מר' ינאי מהו להרוג נחשים ועקרבים בשבת, אמר להו צירעה אני הורג, נחש ועקרב לא כל שכן, דלמא לפי תומו... (שבת קכא ב)

תנא צרעה לא עברה עמהם, ולא, והא כתיב ושלחתי את הצרעה לפניך, אמר ר' שמעון בן לקיש על שפת הירדן עמדה וזרקה בהן מרה וסימתה עיניהן מלמעלה וסירסתן מלמטה, שנאמר ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת וגו'. רב פפא אמר שתי צרעות הואי, חדא דמשה וחדא דיהושע, דמשה לא עבר דיהושע עבר. (סוטה לו א)

מדרש רבה:

אמרו רבותינו, כששלח הקב"ה את הצרעה לפני ישראל להרוג את האמורים ראה מה כתיב בהן, (עמוס ב') ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים, ואשמיד פריו ממעל וגו', והיתה נכנסת לתוך עינו של ימין ושופכת ארסה והיה מתבקע ונופל ומת, שכן דרכו של הקב"ה לעשות שליחותו על ידי דברים קלים לכל המתגאין עליו... (במדבר יח יח)

מדרש תנחומא הקדום:

...א"ל משה, איני מבקש שילך עמנו מלאך, אם אין אתה מהלך עמנו אין אנו זזים ממקומינו, א"ל הקב"ה חייך אפילו מלאך לא אשלח לפניך, אלא הצרעה אשלח לפניך, שנאמר ושלחתי את הצרעה וגו' (שמות כ"ג כ"ח), כיצד האמוריים היו מתים, אמר ר' לוי שתי צרעות היה מזווג לכל אחד ואחד, וכל אחת ואחת היתה שופכת ארסה בתוך עיניו, ומיד היה מת... (משפטים יב)

מדרש אגדה:

ושלחתי את הצרעה וגו', הקב"ה ממית שרפים ונחשים ועקרבים, והיתה הצרעה באה ולוקטת הסם שלהם, והיו הולכים ומכים לעממים בעיניהם, והיו משליכות הארס והיו מתים. (משפטים כג כז)

ילקוט שמעוני:

...וכן הצרעה היו האמוריים נטמנים במערה ונותנין אבן על פי המערה, והיו שתי צרעות קורעות את האבן. (מלכים א פרק כב, רכב)

לקח טוב:

ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה וגו', כיצד האמוריים היו מתים, א"ר לוי שתי צרעיות היה מזווג הקב"ה לכל אחד ואחד ושופכות הצרעה ארס לתוך עינו ומסמתן מלמעלה ומסרסתן מתחת, שנאמר ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת. (שמות כג כח)

רש"י:

הצרעה - מין שרץ העוף, והיתה מכה אותם בעיניהם ומטילה בהם ארס והם מתים. והצרעה לא עברה את הירדן, והחתי והכנעני הם ארץ סיחון ועוג, לפיכך מכל ז' אומות לא מנה כאן אלא אלו, וחוי אף על פי שהוא מעבר הירדן והלאה שנו רבותינו במסכת סוטה על שפת הירדן עמדה וזרקה בהם מרה. (שמות כג כח)

אבן עזרא:

ושלחתי את הצרעה - מכה בגוף מגזרת צרעת שתחלש כח הגוף. (שם)

רמב"ן:

...ועוד ישלח בם את הצרעה, והוא מין ידוע כגון הדבורה, ומזכירין אותו חכמים תדיר, דבש דבורים דבש צרעין. והענין כי ישלח המכה הזו באויר ארצם כמו הארבה ששלח במצרים... כן אמר בכאן שיעשה בשונאינו. והזכיר הכתוב החוי והכנעני והחתי דרך קצרה, והכונה בכל הנזכרים למעלה. והנכון בעיני כי ג' אלה לא יצאו למלחמה ולא נפלו להם בחרב והיו נשגבים במבצרים, ושלח בהם רק את המות הזה, כענין שאמר במצרים ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים, והוא מה שאמר במשנה תורה וגם את הצרעה ישלח ה' אלקיך בם עד אבוד הנשארים והנסתרים מפניך. והצרעה הזאת עברה עם יהושע את הירדן, וכך העלו במסכת סוטה, ואמרו שהיתה מטלת בהם ארס ומתים בה. והאמת כי יש בה גם היום ארס מזיק וממית... (שם)