צרפית

(ראה גם: אליהו)

ילקוט ראובני:

וכל שיח השדה טרם יהיה וגו', דע ששרה חנה שונמית צרפית כולם היו מגלגול חוה, ובאו לתקן נדה חלה הדלקה, שרה תקנה כולם בברכה מצוייה בעיסה בשביל מצות חלה, ונר דלוק מערב שבת לערב שבת, ונדה חדל להיות לשרה אורח כנשים, חנה תקנה נדה, ופניה לא היו לה עוד, שונמית תקנה נר, ונשים שם שלחן מטה כסא ומנורה, צרפית תקנה חלה, שנאמר כד הקמח לא כלתה. (בראשית)

רמ"ע מפאנו:

הצרפית בסוד שרה, לכן שרתה השכינה בקמח, דכל זמן שהיתה שרה בעולם היה ברכה מצויה בעיסה, ובנה יונה מניצוץ יצחק, מסוד סטרא דנוקבא, וכן בנה של צרפית זה היה יונה בן אמתי מסוד סטרא דנוקבא שהוה בת, וידוע כי יצחק נסתכן בעקדה כי כן דרך כל הבאים מסטרא דנוקבא, לכן נסתכן גם יונה במעי הדגה. (גלגולי נשמות קכא)

וידוע כי יונה בן אמיתי הוא בן הצרפית אשר החיה אליהו, וכאשר בא אצלה בדבר ה' התחיל לחקור אותה על עסקי טהרה, כי הוא היה אוכל חלות, והכי דייק קרא, דכתיב לקחי נא לי פת לחם בידך, דהאי בידך מלתא יתירתא היא לדרשא זו, והיא חשדה אותו שכוונתו לחקור על עסקי תשמיש מטומאה יוצאה מגופה בלבד, כנזכר בפרקי ר"א, ונענשה על זה. ואין נסתר מה שכתבו בתוספות על בן הצרפית... (מאמר חקור דין חלק ד פרק טז)