צ

מדרשים:

צ' כפוף שכל צדיק כפוף לפני יוצרו וכופה את יצרו. (מדרש האותיות)

צ"ץ יש לה שלשה זיינין, כנגד שלשה אבות אברהם יצחק ויעקב, ועוד צ' יש לה ארבעה זיינין כנגד ארבע אמהות, שרה רבקה רחל ולאה. ועוד צ' יש לה חמשה זיינין כנגד חמשה קולות של יום מתן תורה. (מדרש ר"ע על התגין)

 

 

 

פרי צדיק:

בספר יצירה חשב לכל חודש אות א' מי"ב פשוטות, וחשב לחודש שבט אות צ', ואות צ' איתי בגמרא (שבת ק"ד) צ' כפופה וצ' פשוטה, צדיק כפוף צדיק פשוט, וכן בזוהר הקדוש דאמר אות צ' ביה חתומין צדיקים ואנת דאקריאת צדיק ביה רשים, והיינו דאות זה מורה על מדת צדיק, וכמש"ש צדי אנת וצדיק אנת... (לר"ח שבט ב)