קבר רחל

מדרש רבה:

רבי ינאי ור' יונתן הוו יתבין, אתא ההוא מינא שאלינהו מאי דכתיב (ש"א י') בלכתך היום מעמדי וגו', והלא צלצח בגבול בנימין וקבורת רחל בגבול יהודה, דכתיב ותקבר בדרך אפרתה... א"ל הכי אמר, בלכתך היום מעמדי עם קבורת רחל ומצאת שני אנשים בגבול בנימין בצלצח, ואית דאמרי בלכתך היום מעמדי בגבול בנימין בצלצח ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל, והאי דוקא... (בראשית פב י, וראה עוד ערך קבר, בראשית פב יא)

ילקוט שמעוני:

בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם קבר רחל בגבול בנימין בצלצח, וכי היכן מצינו שנקברה רחל בצלצח, והלא בגבול יהודה נקברה, שנאמר ותמת רחל ותקבר בדרך אפרת היא בית לחם, א"ל עכשיו שאני עמך המה על קבורת רחל, אתה הולך והם באים אתה מוצא אותם בגבול בנימן בצלצח. (שמואל א פרק י, קט)

רמב"ן:

וכן ראיתי שאין קבורה ברמה ולא קרוב לה, אבל הרמה אשר לבנימן רחוק ממנה כארבע פרסאות, והרמה אשר בהר אפרים רחוק ממנה יותר משני ימים, על כן אני אומר שהכתוב שאמרו קול ברמה נשמע מליצה כדרך משל לאמר, כי היתה רחל צועקת בקול גדול ומספד מר עד שנשמע הקול למרחוק ברמה שהיא בראש ההר לבנה בנימין, כי איננו שם והיא חרבה מהם... ונראה בעיני כי קברה יעקב בדרך ולא הכניסה בעיר בית לחם יהודה הקרובה שם, לפי שצפה ברוח הקדש שבית לחם אפרתה יהיה ליהודה, ולא רצה לקברה רק בגבול בני בנימן, והדרך אשר המצבה בה קרובה לבית אל מגבול בנימין, וכך אמרו בספרי בחלקו של בנימין מתה... (בראשית לה טז)

ועכשיו שזכיתי ובאתי אני לירושלם שבח לא-ל הטוב והמטיב ראיתי בעיני שאין מן קבורת רחל לבית לחם אפילו מיל... (שם שם טז)