קדיש

(ראה גם: יהא שמיה רבה, תפלה)

זהר חדש:

אותו אדם שמת, שהוא אביו של הילד, שהיו דנים אותו בגיהנם, בא בחלום לחכם הזה, ואמר לו רבי, כמו שנחמת אותי, ינחם אותם הקב"ה. בשעה שאמר בני ההפטרה בקהל, הוציאוני מן הדין, בשעה שעבר לתפלה ואמר קדיש קרעו לי גזר הדין מכל וכל... (אחרי קיא, וראה שם עוד)

תלמוד בבלי:

...ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך, הקב"ה מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. (ברכות ג א)

כי אתא רב דימי אמר ר' יהודה ור"ש תלמידי דרבי יוחנן אמרי לכל אין מפסיקין חוץ מן יהא שמו הגדול מבורך, שאפילו עוסק במעשה מרכבה פוסק, ולית הלכתא כוותיה. (שם כא ב)

העונה יהא שמיה רבא מברך (בחלום) מובטח לו שהוא בן העולם הבא. (שם נז א)

אמר ר' יהושע בן לוי כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו, שנאמר בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה', מאי טעמא בפרוע פרעות, משום דברכו ה'. ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן אפילו יש בו שמץ של ע"ז מוחלין לו, כתיב הכא בפרוע פרעות, וכתיב התם כי פרוע הוא. (שבת קיט ב)

...ואלא עלמא אמאי קא מקיים, אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתא, שנאמר ארץ עפתה כמו אופל צלמות ולא סדרים, הא יש סדרים תופיע מאופל. (סוטה מט א)

מדרש רבה:

ומצא בה איש מסכן וחכם זה הזקן החכם או החזן שבשעה שהזקן יושב ודורש ועונין אחריו אמן יהי שמו הגדול מבורך אפילו יש לו שטר גזירות של ק' שנה הקב"ה מוחל על כל עונותיו. (קהלת ט כא)

מסכת סופרים:

ואין אומרים קדיש וברכו פחות מעשרה, רבותינו שבמערב אומרים בשבעה, ונותנין טעם לדבריהם בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה' כמנין התיבות, ויש אומרים אפילו ששה, ברכו ששה הוא, ובמקום שיש שם תשעה או עשרה ששמעו בין ברכו בין קדיש ולאחר התפלה עומד אחד מאלו ויאמר ברכו או קדיש וענו אחריו יצא... (פרק י)

...ברכו וקריאת התורה וקדיש עד שיהא בן שלש עשרה, ואין נדבקין באלו. (פרק טז)

...לאחר שיגמור החזן תפלה של מוסף הולך לו אחורי דלתי של בית הכנסת או בפני הכנסת ומוצא שם האבלים וכל קרוביו ואמר עליהם ברכה ואחר כך אומר קדיש ואין אומר בעלמא דעתיד לחדתא אלא על התלמוד ועל הדרש. (פרק יט)

מדרש משלי:

בא מי שיש בידו חמשה חומשי תורה אומר לו הקב"ה למה לא למדת אגדה ולא שנית, שבשעה שהחכם יושב ודורש אני מוחל ומכפר עונותיהן של ישראל, ולא עוד אלא שבשעה שהן עונין אמן יהא שמיה רבא אפילו אם נחתם גזר דינם אני מוחל להם ומכפר עונותיהן. (פרשה י)

אותיות דר' עקיבא:

...והקב"ה דורש לפניהן טעמי תורה חדשה שעתיד הקב"ה ליתן להן על ידי משיח, וכיון שמגיע להגדה עומד זרובבל בן שאלתיאל על רגליו אומר יתגדל ויתקדש וקולו הולך מסוף העולם עד סופו, וכל באי העולם עונין ואומרים אמן, ואף רשעי ישראל וצדיקי אומות העולם שנשתיירו בגיהנם כולן עונין ואומרים אמן מתוך גיהנם, שנאמר ויבא גוי צדיק שומר אמונים (ישעיה כ"ו), עד שנתרעש כל העולם כולו, באותה שעה נשמעים קול דבריהם לפני הקב"ה והוא משאיל עליהם ואומר, מה קול רעש גדול ששמעתי, משיבין מלאכי השרת ואומרין לפניו, רבון של עולמים אלו רשעי ישראל וצדיקי אומות העולם שנשתיירו בגיהנם, שעונין אמן מתוך גיהנם, מיד מתגלגלין רחמיו ביותר...