קדש

רש"י:

קדשו צום - הזמינו. (יואל א יד)

אבן עזרא:

קדשו - הכינו. (שם)

רמב"ן:

...ולשון הקדיש קרואיו מליצה, כי העושה משתה מקדש קרואיו ומטהר אותם שלא יטמאו השולחן והלחם והחברים, כענין שאמר "בלתי טהור הוא כי לא טהור". וכן "קדשו עליה מלחמה", שיטהרו אותם כמטהר קרואיו, שלא יבדלו החברים מהם. (דברים כג יח)