קהת

(ראה גם: לוים)

 

ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברוני ומשפחת העזיאלי, אלה הם משפחות הקהתי... ונשיא בית אב למשפחות הקהתי, אליצפן בן עוזיאל... (במדבר ג כז)

זאת עבודת בני קהת באהל מועד, קדש הקדשים... (שם ד ד)

אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי, מתוך הלוים. וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגשתם את קדש הקדשים, אהרן ובניו יבואו ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל משאו. ולא יבואו לראות כבלע את הקדש ומתו. (שם שם יח)

ויצא הגורל למשפחות הקהתי, ויהי לבני אהרן הכהן מן הלוים ממטה יהודה וממטה השמעוני וממטה בנימין בגורל ערים שלש עשרה. ולבני קהת הנותרים ממשפחות מטה אפרים וממטה דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר. (יהושע כא ד)

זהר:

רבי אלעזר אמר, אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי מתוך הלוים, כי הם הגזע והשורש של הלוים, וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו, שהכהן צריך לתקן להם, שאף על פי שהם קרבים אל הקודש לא יבואו אלא בתקון של הכהן, שהוא יודע הסימן שיגיע אליו עד שם ולא יותר, וכשמכסים לכלי הקדוש אז שורה כיסוי אחר, מלמעלה, ואסור ללוים לקרב לראות, כי דבר בלחש, (דהיינו סוד) אינו נוהג בהם אלא בכהנים, שהדברים שלהם והמעשים שלהם הם בסוד ובלחש, ולוים הם בהרמת קול, (בשירה)... (קרח כג)

תרגום יונתן:

ושני חיי קהת - קהת חסידא... עד דחמא ית פינחס הוא אליהו כהנא רבא דעתיד דמשתלחא לגלותא דישראל בסוף יומיא. (שמות ו יח)

עקדה:

...בא קהת ותקן זדון וגובה לב דור ההפלגה, כי היה ראש ופרנס ישראל במצרים, ולא שינו שמם ודתם שם, וחזר לכוכב שלא ירגיל ביניהם הפירוד להחלק לבם מאביהם שבשמים... (שמות א א שער לד)