קומה

תלמוד בבלי:

תנו רבנן ששה דברים גנאי לו לתלמיד חכם... ויש אומרים ואל יהלך בקומה זקופה... דאמר מר המהלך בקומה זקופה אפילו ארבע אמות כאילו דוחק רגלי שכינה, דכתיב מלא כל הארץ כבודו. (ברכות מג ב)

דרש רבא בריה דרב עילאי מאי דכתיב ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון, שהיו מהלכות בקומה זקופה. (שבת סב ב)

דאמר מר אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר ובעל קומה. (שם צב א)

והתניא שלשה מרבין את הזבל וכופפין את הקומה ונוטלין אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם, ואלו הן פת קיבר ושכר חדש וירק... (עירובין נה ב)

מיתיבי ואולך אותכם קוממיות, רבי מאיר אומר מאתים אמה כשתי קומות של אדם הראשון, רבי יהודה אומר מאה אמה כנגד היכל וכתליו... (בבא בתרא עה א)

א"ר יוחנן אין מושיבין בסנהדרי אלא בעלי קומה ובעלי חכמה ובעלי מראה ובעלי זקנה ובעלי כשפים ויודעים בע' לשון... (סנהדרין יז א)

דרש רב אחא בר' חנינא מאי דכתיב... ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל, שלא הלך בקומה זקופה... (שם פא א)

והתני ר' אבהו מנין שהקב"ה משתבח בבעלי קומה, שנאמר ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו. (בכורות מה ב)

אבא שאול ארוך בדורו הוה ורבי טרפון מגיע לכתפו, ור' טרפון ארוך בדורו הוה ור"מ מגיע לכתפו, רבי מאיר ארוך בדורו הוה ורבי מגיע לכתפו, רבי ארוך בדורו הוה ורבי חייא מגיע לכתפו, ורבי חייא ארוך בדורו הוה ורב מגיע לכתפו, רב ארוך בדורו הוה ורב יהודה מגיע לכתפו, ורב יהודה ארוך בדורו הוה ואדא דיילא מגיע לכתפו, פרשתבינא דפמבדיתא קאי ליה לאדא דיילא עד פלגי, וכולי עלמא קאי לפרשתבינא דפומבדיתא עד חרציה. (נדה כד ב)

מדרש רבה:

דבר אחר וקרבנו למה וי"ו יתירה, ר' ביבי בשם ר' ראובן שיתא כנגד ו' דברים שניטלו מאדם הראשון ועתידים לחזור על ידי בן נחשון הוא משיח... קומתו, שנאמר ויתחבא האדם וגו' שעשה קומתו ק' אמה... ואולך אותכם קוממיות תני ר' חייא בקומה זקופה ואין יראים מכל בריה. ר"ש אומר ר' אמה, קוממיות קומה של מיות, ר' יהודה אומר ק' אמה כאדם הראשון, רבי אלעזר בר"ש אומר ג' מאות אמה, שנאמר קוממיות, קוף מאה, מיות מאתים, ר' אבהו אומר ט' מאות אמה, ר' הונא בש"ר דוסא טעמיה דר' אבהו דכתיב כימי העץ ימי עמי, וסדן של שקמה עושה בארץ ו' מאות שנה, והולד הזה יוצא ממעי אמו אמה גדומה, צא וחשוב אמה ומחצה לכל שנה ואת מוצא ט' מאות אמות. (במדבר יג יא)

פרקי דר' אליעזר:

ששה נדמו לאדם הראשון וכולן נהרגו, ואלו הן... שאול בקומתו ונהרג בקומתו... (פרק נג)

אבות דר' נתן:

אמרה לו (אשת פוטיפר) אני אכפוף את קומתך, אמר לה ה' זוקף כפופים... (פרק טז)

שוחר טוב:

זה שאמר הכתוב (משלי כ"ח) בקום רשעים יסתר אדם, שכל זמן שהרשעים מושלים אין צדיקים קומה זקופה ולא פה... (מזמור סח)

מהר"ל:

ראה: אדם-צלם אלקים.

שם משמואל:

ונראה דהנה צורת האדם ראשו למעלה משונה מכל בעלי חיים שהולכים בכפיפת קומה, כי בראש האדם מקום משכן הנפש שהיא מן העליונים, היא משתוקקת ליסודה למעלה, וצלם אלקים פרוש על פניו וממנו נמשכת יראה על כל בריה, כמו שכתוב (דברים כ"ח) וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. אך החטאים שבאדם מאפילים את אור הנפש וכופפין את הקומה וצלם אלקים שבאדם אינו מאיר בפניו, ומסתלקת היראה ממנו... (בחקותי תרע"ה)