קוף

ספרא:

כל הולך על כפיו זה הקוף... (שמיני-יין ושכר פרק ו)

תלמוד בבלי:

דתניא נתנו לפיל והוליכו, לקוף והוליכו אין זה עירוב... (עירובין לא ב)

הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והפיל והקוף והקיפוף לשלש שנים... (בכורות ח א)

תלמוד ירושלמי:

הפיל והקוף מין חיה. (כלאים לט א)

ר' צדוק:

והנה מבואר אצלינו במקום אחר כי הקוף בפני אדם הוא ממש דוגמת זה לעומת זה עשה אלקים, וזהו כתר דקליפה, רוצה לומר שורש המחשבה שרצה השי"ת שיהיה זה לעומת זה שיהיה גם כן היפוך המתדמה לו יתברך, ודבר זה יונק מרגלי מלכות דקדושה שמצד מדת המלכות שאין מלך בלא עם רצה השי"ת כן... ולכן תבין מה שאיתא בפרק חלק (ק"ט א') שאותן שאמרו נעלה ונעשה מלחמה נעשו קופין ורוחין שדין ולילין, הוסיף קופין... (חלק א שיחת שדים עמוד פו)