קורא

מדרש תנחומא:

זה שאמר הכתוב (ירמיה י"ז) קורא דגר ולא ילד עושה עושר ולא במשפט וגו', מה כתיב אחריו כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, מה ענין זה לזה, מי שהוא אומר קורא דגר הוא אומר כסא כבוד, ללמדך שהקורא הזה מביא ביצים אחרים משאר עופות ויושב עליהם עד שיוצאין מקליפיהן, ויצאו אפרוחים והן עולין אחריו ומורטין את כנפיו ואוכלין אותו, כשהוא רוצה לפרוח אינו יכול שנמרטו כנפיו, מצא אותו חיה או שרץ אוכלו, מי גרם לו, על שגזל ביצים שאינו שלו, כך יהיו עכו"ם ומואבים ועמונים שפשטו ידיהם בכסא כבודו והחריבו מקדשו... (תצא ב)

תרגום יונתן:

קורא - הא כקוראה... ומשחין (מחמם) אפרוחין דבתרוהי לא יהכון, כן כל גבר רשיע. (ירמיה יז יא)

רש"י:

קורא - קוקו, ולא ילד - מושך אחריו אפרוחים שלא ילד. (שם)