קורות

מלבי"ם:

ויש הבדל בין קורות ובין מוצאות, שהקורות הם דברים שבאים על צד המקרה, ומוצאות הם דברים שאינם מקרים רק מחויבים להיות, שחסרון לחם ומים הם מחויבים להיות במדבר... (שמות יח ח)

הכתב והקבלה:

הקורות אותם - קורות הם דברים המזדמנים לאדם לא שיערו אותם מתחלה ולא העלום על לבם כל כך, אבל לשון מוצאות הם על דברים נתהווים בנוהג שבעולם ומשוערים קודם בואם. (בראשית מב כט)