קור

(ראה גם: חום)

תלמוד בבלי:

שמואל רמי, כתיב עושה עש כסיל וכימה, וכתיב עושה כימה וכסיל, הא כיצד, אלמלא חמה של כסיל לא נתקיים עולם מפני צינה של כימה, ואלמלא צינה של כימה לא נתקיים עולם מפני חמה של כסיל. (ברכות נח ב)

והיינו דאמרי אינשי חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא לה. (שבת נג א)

איתמר חם לתוך חם דברי הכל אסור, צונן לתוך צונן דברי הכל מותר, חם לתוך צונן וצונן לתוך חם רב אמר עילאה גבר, ושמואל אמר תתאה גבר... (פסחים עה ב)

תניא רבי נתן אומר בימות החמה חמה מהלכת בגובה של רקיע, לפיכך כל העולם כולו רותח ומעינות צוננין, בימות הגשמים חמה מהלכת בשיפולי רקיע, לפיכך כל העולם כולו צונן ומעינות רותחין... (פסחים צד ב)

...וצינים פחים בידי שמים נינהו, והתניא הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים, שנאמר צינים פחים בדרך עיקש שומר נפשו ירחק מהם... (כתובות ל א)

מיתיבי רשב"ג משום ר"מ אומר כדבריו, חצי תשרי מרחשון וחצי כסליו זרע, חצי כסליו טבת חצי שבט חורף, חצי שבט אדר וחצי ניסן קור... (בבא מציעא קו ב)

תנו רבנן י"ג דברים נאמרו בפת שחרית, מצלת מן החמה ומן הצנה ומן הזיקין ומן המזיקין... ואמרו רבנן השכם ואכול בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצנה, א"ל דכתיב לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש, לא יכם שרב ושמש כיון דלא ירעבו ולא יצמאו... (שם קז ב)

אמר רב כהנא קידרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא. (בבא בתרא כד ב)

אמר רב זביד האי יומא קמא דריש שתא אי חמים כולה שתא חמימא, או קריר כולה שתא קרירא... (שם קמז א)

תלמוד ירושלמי:

ר' יונה מפקד לחברייא לא תיתבון לכון על מסטובייתא ברייתא דבסדרה דבר עולא דאינון צנינין (ומקררים את הגוף). רב מפקד לתלמידוי לא תיתבון לכון על טבלא ברייתא דסדרה דאסי דאינון צנינין. (ביצה ז א)

בראשית רבה:

אלא בשעה שאדם ישן נשמה מחממת את הגוף שלא יצטנן וימות. (בראשית יד יא)

והלא בד' שעות אין חום אלא במקום שהחמה זורחת שם, שבד' שעות טולא קריר ושמשא שריב, בשש שעות טולא ושמשא שריבין כחדא. (שם מח ח)

אנטונינוס אמר לרבינו הקדוש צלי עלי, א"ל תשתזיב מן צנתא, א"ל יתיר חדא כסו (עוד כיסוי) וצנתא אזלה, א"ל תשתזיב מן שרבא, א"ל הא כדו צלי עלי, דכתיב ואין נסתר מחמתו... (ויקרא טז ח)

הא כיצד מערב משם אוצרות שלג ואוצרות ברד וקור וחום, וכנגדן היו חונים דגל אפרים ובנימין ומנשה שהיו גבורים כדי לעמוד בכולם, וכן השרה המקום לרוח מערב גרשון שהיה עבודתו בקדש האהל מכסהו ומסך, מי יעמוד לפני שלג וברד וקור וחום, אהל ומכסה ומסך. ולמה נקרא גרשון, מי יגור נגד שלג וברד וקור וחום, מי שהוא חזק כשן... (במדבר ג יב)

 

 

דבר אחר נשקד שי"ן כתיב, שקד הקב"ה איך להביא עלי את הרעה, אמר אם אני מגלה אותן בתקופת טבת הרי הן לוקין בצנה ומתין, אלא הריני מגלה אותן בתקופת תמוז שאפילו הן ישנין בדרכים וברחובות אין אחד מהם ניזוק. (איכה א מד)

פרקי דרבי אליעזר:

רוח פנת הצפון משם אוצרות השלג ואוצרות הברד וקור וחום וגשמים יוצאים לעולם. (פרק ג)

...ובחורף הופך את פניו של מטה למעלה, ואלולי האש שהוא מחמם את הברד לא היה העולם יכול לעמוד מפני הקרה, שנאמר (תהלים קמ"ז) לפני קרתו מי יעמוד, ואלו הן קצות דרכיו של חמה. (פרק ו)

רד"ק:

לפני קרתו מי יעמוד - מפני הקור החזק נמנעים בני אדם לצאת למלאכתם. (תהלים קמז יז)

ר' צדוק:

וזה שאמרו רז"ל כתמונת העולם, שגם בעולם צד צפון פתוח, רומז למה שאמרנו כי צד החזרה שיהא הכל חוזר אל היחוד העליון, והוא צד צפון, רוצה לומר שצפון סתום, כי בצפון הוא הקור, וכל קרירות הוא העדר החיות שבו תלוי כח ההרכבה כולה, כי במתים חפשי, וכל כח החיות תלוי בחום, כי כשיעדר החום מן הלב ימות הבעל חי, והיסודות מים עפר קרים, לכן טבעם נוטה למטה, אבל אש רוח שטבעם חמה נוטים למעלה למקורן... (חלק א אור זרוע לצדיק עמוד לט)