קושיא

מוהר"ן:

...כי יש חילוק בין הקושיות, כי יש קושיא שיכול האדם להבין תירוץ על קושיא זו, על זה נאמר ודע מה שתשיב וכו', ויש קושיא שאינו באפשרי לשכל האנושי להבין תירוץ על קושיא כזו, רק לעתיד לבא יתגלה התירוץ אסור לאדם לעיין בהם, וכל מי שסומך על שכלו ומעיין בה, על זה נאמר (משלי ב') כל באיה לא ישובון, כי על קושיא כזו אסור לסמוך על שכלו, רק להעמיד על אמונה. ואפילו אלו הקושיות שיש עליהם תשובה, לפעמים נסתמו שבילי השכל, ואינו יודע להשיב, ונזרקה בו אפיקורסות, ואינו יודע מה להשיב על אפיקורסות, וזאת האפיקורסות היא לכל אחד לפי בחינתו, יכול להבין בין רב למעט, כי צריך לעבוד את ה' בשני יצרין, שיהיה יצר הרע כפוף ליצר טוב, כמאמר חז"ל (ברכות נ"ד) ואהבת וגו' בכל לבבך, בשני יצריך, שיהיה לבו שלם עם ה' אלקיו שלא יהיה לו מחלוקת בין שני יצרין, היינו שלא יהיה לבו חלוק עליו... (סב ב)