קטב מרירי

(ראה גם שדים)

מדרש רבה:

...אף כאן הוא אומר מקטב ישוד צהרים, רבנן אמרין שד הוא, ולמה קרי ליה קטב, רבי אב"כ אמר דהוא בזה סוגיא דיומא (חותך היום) מן ראשיהן דד' עד סופיהן דט'. ר' לוי אמר דהו בזיז סוגיא דטיהרא מן סופיהן דד' עד ראשיהן דט' ואינו שולט לא בצל ולא בחמה אלא בין הצל לחמה, ראשו דומה לעגל וקרן אחד יוצאה בתוך מצחו והוא מתגלגל ככד. א"ר הונא בשם ר' יוסף קטב מרירי עשוי קליפין קליפין שערות שערות עינים עינים. ארשב"ל ועין אחת קבועה לו בלבו, וכל מי שהוא רואה אותו אין לו חיים מעולם בין אדם בין בהמה, וכל מי שהוא רואה אותו נופל ומת, ומרירי שולט מי"ז בתמוז ועד ט' באב. חזקיה ראה אותו ונפל על פניו ומת. א"ר פנחס הכהן מעשה באחד שראה אותו ונכפה על פניו... (במדבר יב ג, וראה שם עוד)

רש"י:

וקטב מרירי - וכריתות שד ששמו מרירי, קטב כריתה, כמו (הושע י"ג) אהי קטבך שאול. (דברים לב כד)

אבן עזרא:

וקטב מרירי זה הדבר... מרירות באויר כמו כמרירי יום, וכן כתוב מקטב ישוד צהרים כמו הדבר. (שם)

רשב"ם:

וקטב מרירי - מחותכים ומדוקרים על ידי ליסטים הממררים והורגים בני אדם כמו עון פלילי. (שם)