קטיעה בר שלום

תלמוד בבלי:

...כל נשיאיה ולא כל שריה, פרט לקטיעה בן שלום. קטיעה בן שלום מאי הוי, דההוא קיסרא דהוה סני ליהודאי, אמר להו לחשיבי דמלכותא מי שעלה לו נימא ברגלו יקטענה ויחיה או יניחנה ויצטער, אמרו לו יקטענה ויחיה. אמר להו קטיעה בר שלום חדא דלא יכלת להו לכולהו, דכתיב כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם, מאי קאמר, אילימא דבדרתהון בד' רוחות, האי כארבע רוחות לארבע רוחות מבעי ליה, אלא כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. ועוד קרו לך מלכותא קטיעה. א"ל מימר שפיר קאמרת, מיהו כל דזכי מלכא שדו ליה לקמוניא חלילא (בית מלא עפר). כד הוה נקטין ליה ואזלין אמרה ליה ההיא מטרוניתא ווי ליה לאילפא דאזלא בלא מכסא, (שלא מלתה את עצמך ותטול חלק עמהם), נפל על רישא דעורלתיה קטעה, אמר יהבית מכסי חלפית ועברית. כי קא שדו ליה אמר כל נכסאי לר"ע וחבריו. יצא ר"ע ודרש, והיה לאהרן ולבניו, מחצה לאהרן ומחצה לבניו, יצתה בת קול ואמרה קטיעה בר שלום מזומן לחיי העולם הבא. (ע"ז י ב)