קיני

(ראה גם: יעל, יתרו)

 

את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני... (בראשית טו יט)

וירא את הקיני וישא משלו ויאמר, איתן מושבך ושים בסלע קנך. כי אם יהיה לבער קין, עד מה אשור תשבך. (במדבר כד כא)

ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם. (שופטים א טז)

וחבר הקיני נפרד מקין מבני חובב חותן משה, ויט אהלו עד אלון בצענים אשר את קדש... וסיסרא נס ברגליו אל אהל יעל אשת חבר הקיני, כי שלום בין יבין מלך חצור, ובין בית חבר הקיני. (שם ד יא)

ויאמר שאול אל הקיני לכו סורו רדו מתוך עמלקי פן אוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים, ויסר קיני מתוך עמלק. (שמואל א טו ו)

ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים שוכתים, המה הקינים הבאים מחמת אבי בית רכב. (דהי"א ב נה)

זהר:

פתח ואמר (אותו יהודה אחרא), ויאמר שאול אל הקיני, מי הוא קיני, אלו הם בני יתרו חותן משה, שעשו קן במדבר, כדרור הזה, כש"א ודרור קן לה, כדי לעסוק בתורה, כי התורה אינה צריכה תענוגים ולא סחורה, אלא לעמול בה ימים ולילות, ומשום זה נסעו למדבר מן העונג שביריחו, זה שאמר ובני קיני עלו מעיר התמרים וגו'.

ואתה עשית חסד עם כל ישראל, משום שהיה מהנה את משה בביתו, ומשה היה כלל כל ישראל, ועוד משום שהוסיף פרשה אחת יתרה בתורה, ובזה עשה חסד עם כל ישראל. (ויקרא קכה)

רבי יצחק הלך לרבי זירא, נכנס לביתו מצאו שהיה מטייל בגן. פתח ואמר, ובני קני חותן משה עלו מעיר התמרים, מה ראו בני יתרו לעלות משם.

כי אמר רב יהודה אמר רב שקולה היתה יריחו כנגד כל ארץ ישראל מרוב התענוגים שהיו בה, שאר"י א"ר למה נקראת שמה יריחו על שם הריח. אמרו בני יתרו, אנו צריכים לעסוק בתורה, והתורה אינה צריכה תענוגים, נקום מכאן אל ההר ונעסוק בתורה.

אמר רבי זירא אני יודע אל מה אתה מתכוון, (דהיינו אל מה שראהו מטייל בגינה ומתענג, אמר לו את זה), אלא בני יתרו עוד לא היו יודעים התורה, והיו צריכים להר, (דהיינו לחיי צער), אבל אני כבר אני יודע בתורה, ואני צריך צחות להבין ההלכה. (זהר חדש בראשית תת סה)

מכילתא:

...אלא הריני הולך לארצי ואגייר לכל בני מדינתי ואביאם לתלמוד תורה ואקרבם תחת כנפי השכינה. יכול שהלך ולא עשה, תלמוד לומר ובני קני חותן משה עלו מעיר התמרים, ואומר וילך וישב את העם, ואין עם אלא חכמה... הלכו וישבו להם אצל יושבי יעבץ, וכי יושבי יעבץ היו, והלא תלמידי יעבץ היו, שנאמר ומשפחת סופרים יושבי יעבץ וגו' תרעתים שמעתים סוכתים המה הקנים הבאים מחמת אבי בית רכב, תרעתים שהיו מתריעים ונענים, שמעתים ששמעו קול תרועת תורה בסיני, סוכתים על שום שישבו בסוכות, שנאמר ונשב באהלים ונשמע ונעשה וגו'. (יתרו פרשה ב)

ספרי:

ר' דוסתאי אומר קיני היה שמו, ולמה נקרא שמו קיני, שפירש מעשה קיני, דבר שמקנאים בו, שנאמר הם קנאוני בלא אל, ר' יוסי אומר קיני היה שמו, ולמה נקרא קיני שקנה שמים וארץ... על ששמעו למצות יונדב אביהם העמיד מהם המקום סופרים, שנאמר ומשפחת סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים סוכתים, תרעתים על ששמעו תרועה מהר סיני, תרעתים על שם שהיו מתריעים ומתענים, תרעתים על שם שלא היו מגלחים, תרעתים על שם שהיו יושבים בפתח שערי ירושלים, שמעתים על שם ששמעו מצות אביהם, סוכתים על שם שלא סכו את השמן, סוכתים על שם שהיו יושבים בסוכות, יושבי שהניחו את יריחו, המה הקנים הבאים, שהיו בארץ ישראל והלכו להם אצל יעבץ לערוד ללמד הימנו תורה, שנאמר ויקרא יעבץ לאלקי ישראל ויבא לו אלקים את אשר שאל, הם חסידים ממי ילמדו, והוא חסיד למי ילמד, באו חסידים ללמוד אצל חסיד, שנאמר ובני קיני חותן משה, ומניין שבניו של יונדב בן רכב הן בניו של יתרו, שנאמר המה הקינים הבאים מחמת... (בהעלותך עח)

וכן אתה מוצא כשחלק יהושע ארץ ישראל לשבטים הניח דושנה של יריחו ת"ק אמה על ת"ק אמה ונתנה לבני יונדב בן רכב חלק בראש, והיו אוכלים אותה ארבע מאות וארבעים שנה, שנאמר ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה, צא מהם אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, נמצאו אוכלים אותן ארבע מאות וארבעים שנה. וכששרת שכינה בחלקו של בנימן עמדו ופינו אותו מלפניהם, שנאמר ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים. ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני חותן משה, וכי עלת על לב שאמר משה ליתרו בא וניתן לך חלק בארץ ישראל, והלא כבר נאמר לכה אתנו והטבנו לך, ומה תלמוד לומר כי ה' דבר טוב על ישראל, זו דושנה של יריחו שהיו אוכלים אותה בני בניו של יתרו קודם שיבנה בית הבחירה לשבטים... וכן אתה מוצא בישראל כשהניחו מקום פירות מאכל ומשתה והלכו להם לערד במדבר הלכו ללמוד תורה מיעבץ, מי היה יעבץ זה היה עתניאל בן קנז. (ברכה שנב)

תוספתא:

ובני קיני חותן משה מביאין וקוראין, שנאמר והיה כי תלך עמנו... (ביכורים פרק א)

מדרש תנחומא:

וישמע יתרו... כשבא לארץ נתנו לו דושנה של יריחו, ואמר כל עצמי לא באתי והנחתי כל מה שהיה לי אלא ללמוד תורה, ועכשיו אני זורע וקוצר אימתי אני לומד תורה, אמרו לו יש אדם לומד תורה בעיר, וזה המקום ציה הוא מדבר הוא ואין שם חטים, כיון ששמעו כך הלכו להן, שנאמר ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את העם (שופטים א'). הלכו ומצאו שם את יעבץ יושב בבית המדרש והכהנים והלוים והמלכים יושבים עמו וכל ישראל יושבין שם, אמרו לו אנו גרים היאך נשב שם עם אלו, ישבו להם על שערי בית המדרש ושומעין ולומדים, שנאמר ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים שוכתים המה הקינים (דה"א ב'), מהו תרעתים, שהיו יושבים על השער, שמעתים שהיו שומעין ולומדים, שוכתין שהיו ישראל מסכין להם. דבר אחר מהו תרעתים בשעה שישראל נכנסין לצרה מתריעין והן נשמעין, ומי הם הקינים הבאים מבני בניו של יתרו, ובני קיני חותן משה. עליהם נאמר שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו (קהלת י"א), בשכר קראן לו ויאכל לחם, ונאמר במשה כי מן המים משיתיהו, זכו בני בניו של יתרו לישב בלשכת הגזית... (יתרו ד)

פרקי דרבי אליעזר:

רבי אומר, כשבא שאול למחנה עמלק ראה בני יתרו מתערבין בתוך מחנה עמלק, אמר להם התפרדו מתוך מחנה עמלק, שנאמר ויאמר שאול אל הקני לכו סורו רדו וגו', וכי עם כל בני ישראל עשה יתרו חסד, והלא לא עשה אלא עם משה בלבד, אלא מכאן אתה למד שכל העושה חסד עם אחד מגדולי ישראל כאלו עשה חסד עם כל ישראל, ובשביל החסד שעשה עם משה נמלטו בניו מתוך עמלק, שנאמר ויסר קיני מתוך עמלק... (פרק מד)

אבות דרבי נתן:

...ומנין הם מתפרנסין בניו של יתרו, מן הצדקה, שנאמר ומשפחות סופרים יושבי יעבץ, ואומר המה היוצרים ויושבי נטעים וגו', בני אדם גדולים היו ובעלי בתים ובעלי שדות וכרמים, ובשביל מלאכתו של מלך מלכי המלכים הקב"ה ישבו שם עם המלך במלכותו, להיכן הלכו, אצל יעבץ ללמוד תורה ונעשו עם למקום... (פרק לה)

תרגום יונתן:

את הקיני - ית שלמיא... (בראשית טו יט)

רש"י:

ואתה עשית חסד - שנהנו מסעודתו של יתרו משה ואהרן וכל זקני ישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה חסד עם כל ישראל. (שמואל א טו ו)

רמב"ן:

...ואפשר שהיה הקיני היושב עם עמלק ממשפחת יתרו לא בניו, ועשה עם חסד עם כל המשפחה בעבורו, כאשר עשה יהושע עם משפחת רחב... (שמות יח א)

רד"ק:

את הקיני - נקרא על שם העיר שישבו בה תחלה, כי שם העיר היה קין, כמו שאמר וחבר הקיני נפרד מקין... והמשפחה ההיא נקראו קיני ונתחתנו עם שבט יהודה עם משפחות רכב... ואפשר כי זה הקיני הנזכר הנה היה אחר. (בראשית טו יט)

ובני קיני - ישבו עם הכנענים באהלים בעיר התמרים שאצל חברון, ועלו בשלום במלחמה זו וישבו עם בני יהודה. (שופטים א טז)

אל הקיני - שהיו נוסעים ממקום למקום ומקצתם הלך ממדבר יהודה לשבת עם עמלק. עשית חסד - העצה שנתן יתרו למשה נחשב גם לזרעו, או שעשה חסד למשה, דכתיב קראן לו ויאכל לחם... (שמואל א טו ו)

אברבנאל:

וירא את הקיני - אין נראה שהוא על בני חובב כהמפרשים, כי לא מצינו שגלו עם ישראל, ונראה שהוא הקיני מי' עממין, וכן תרגם אונקלוס, ונבואה זו על עמון שישבו בקיני הסלעים, ובכל זאת לא ינצלו בימי אשור או המשיח, כי אז יירשו הארצות האלו אף על פי שנמחה זכר יושביהם הראשונים. (במדבר כד כב)

ספורנו:

איתן מושבך - אתה התישבת עם ישראל בארץ איתן במדבר בארץ לא זרועה, ושים בסלע קנך - ובשביל זה בעת שיהיו גבוהים וחזקים יהיה קנך עמהם, כאמרם ז"ל מי גר אתך בעניותך עליך יפול בעשירותך. (במדבר כד כא)

הע"ד:

ושים בסלע קנך - זרע קיני נתחזק עוד יותר, ותקעו אהליהם בסלע, דהיינו חוזק של ישראל והוא כח התורה... שישבו עם יעבץ ונהיו בעלי תורה, ואחר כך יצא מהם יונדב בן רכב שנתברך שלא יהיה זרעו כלה, והמשיל ישיבתם בקן, שכך היה דרכם לשבת באהלים, כבירמיה. (במדבר כד כב)

מכתב מאליהו:

...והנה מפאת עצמם נראה שהקינים לא היו ראויים להנצל, כי נתקרבו לעמלק וישבו בתוכם, וודאי גם למדו ממעשיהם, כי אוי לרשע אוי לשכנו, ולא בחנם הלך זרזיר אצל עורב וכו', אבל נקודה אחת של חסד שירשו מיתרו אביהם נשתמר בתוך לבם לכמה דורות, וזוהי שהצילתם מלהכרת. הרגשת החובה של הכרת הטוב היא דרגה גדולה מאד... (חלק ד עמוד ב)