קיסרי

תלמוד ירושלמי:

אמר רבי אבא מרי מיליהון דרבנן אמרו כל המינין אוסרין בקיסרין... עד היכן פונדקא דעמודא פונדקא רטיבתא עד כפר סבא וצירן ודאי בקיסרין, כוכסין הנמכרין בקיסרין הרי אלו אסורים מפני שרובן באין מהר המלך, רבי חייא בר אבא אמר בלבנין, ורבנן דקיסרין אמרי באדומין... (דמאי ח א)

תלמוד בבלי:

קיסרי וירושלים אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמן, ישבו שתיהן אל תאמן, חרבה קיסרי וישבה ירושלים, חרבה ירושלים וישבה קיסרי תאמן, שנאמר אמלאה החרבה, אם מליאה זו חרבה זו אם מליאה זו חרבה זו, רב נחמן בר יצחק אמר מהכא, ולאום מלאום יאמץ. (מגילה ו ה)

מדרש רבה:

שישי ושמחי בת אדום זו קיסרין... (איכה ד כו)