קיץ

תלמוד בבלי:

והיינו דאמרי אינשי חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא לה. (שבת נג א)

תניא ר' נתן אומר בימות החמה חמה מהלכת בגובה של רקיע, לפיכך כל העולם כולו רותח ומעינות צוננין, בימות הגשמים חמה מהלכת בשפולי רקיע לפיכך כל העולם כולו צונן ומעינות רותחין. תנו רבנן בארבע שבילין חמה מהלכת, ניסן אייר וסיון מהלכת בהרים כדי לפשר את השלגין, תמוז אב ואלול מהלכת בישוב כדי לבשל את הפירות... (פסחים צד ב)

שילהי דקייטא (אלול שהוא סוף הקיץ) קשה מקייטא, וסימנך תנורא שגירא... (יומא כט א)

(נדר) עד הקיץ עד שיהא הקיץ עד שיתחילו העם להכניס בכלכלות, עד שיעבור הקיץ עד שיקפילו המקצועות. (נדרים סא ב)

מיתיבי רשב"ג משום ר"מ אומר וכן היה רבי שמעון בן מנסיא אומר כדבריו, חצי תשרי מחרשון וחצי כסליו זרע, חצי כסליו טבת וחצי שבט חורף, חצי שבט אדר וחצי ניסן קור, חצי ניסן אייר וחצי סיון קציר, חצי סיון תמוז וחצי אב קיץ, חצי אב אלול וחצי תשרי חום... (בבא מציעא קו ב)

דמלאכה אשכיה לרב קטינא דמיכסי סדינא, אמר ליה קטינא קטינא סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא ציצית של תכלת מה תהא עליה. (מנחות מא א)

תלמוד ירושלמי:

ולמה קציר, אמר ר' מנא דאונסה שכיח, שאין החמה קופחת על ראשו של אדם אלא בשעת הקציר, הדא היא דכתיב ויגדל הילד ויהיה היום ויצא אל אביו אל הקוצרים ויאמר אל אביו ראשי ראשי... (יבמות עז ב)

מדרש רבה:

קיץ וחורף מקייץ אני עליהם את העוף, הדא מד"א (ישעיה י"ח) וקץ עליו העיט וכל בהמת הארץ עליו תחרף... הא כיצד היה להם אויר יפה (לדור המבול) כמן הפסח ועד העצרת. (בראשית לד יג)

...כך ברא הקב"ה את החורף שיהא חורף ואת הקיץ שיהא קיץ, בא אליהו ועשה את החורף קיץ, שכן כתוב חי ה' אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי. בא שמואל ועשה את הקיץ חורף, שכן כתוב (ש"א י"ב) הלא קציר חטים היום אקרא אל ה' ויתן קולות ומטר. (דברים י ב)

א"ר הושעיא רבה כשם שהיו לו (לאחאב) ע' בנים בשומרון כך היו לו ע' בנים ביזרעאל, וכל אחד ואחד היו לו שני פלטרין, א' לימות החורף וא' לימות הקיץ, הדא הוא דכתיב (עמוס ג') והכיתי בית החורף על בית הקיץ... (אסתר א)

תרגום יונתן:

כלוב קיץ - מטי סיופי קיטא. (עמוס ח א)

רש"י:

כלוב קיץ - סל מלא סופי תאנים שאינן טובות. (שם)

רד"ק:

הקיץ - כולל הפירות היבשים. (שמואל ב טז ב)