קל וחומר

(ראה גם: תורה-מדות)

מכילתא:

א"ר שמעון בן אלעזר אם בשבע מצות שנצטוו בני נח שקבלו עליהן אינן יכולין לעמוד בהן, קל וחומר למצות שבתורה... (יתרו-בחודש פרשה ה)

...עד שלא יאמר יש לי בדין, ומה אם ישראל שהחמיר בו שאין בו יום או יומים אינו חייב עד שיכנו בדבר שיש בו כדי להמית ולמקום שיש בו כדי למות, כנעני שהקל בו שהוא ביום או יומים דין הוא שלא יהא חייב עד שיהא בו כדי להמית ובמקום כדי להמית, אם אמרת כן הבאת עונש מן הדין, לכך נאמר בשבט, ללמד שאין עונשין מן הדין... (משפטים פרשה ז)

...והלא דברים קל וחומר, אם כשהיחיד צועק שמוע אשמע צעקתו, כשהרבים צועקים על אחת כמה וכמה, ומה אם מדת פורענות מעוטה כשיחיד צועק על הרבים כך, מדה טובה ורבים מתפללים על היחיד על אחת כמה וכמה.. (שם פרשה יח)

ספרא:

רבי ישמעאל אומר בשלש עשרה מדות התורה נדרשת, מקל וחומר... מקל וחומר כיצד, ויאמר ה' אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים, תסגר שבעת ימים, קל וחומר לשכינה ארבעה עשר יום, אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון, תסגר מרים שבעת ימים... (ויקרא הקדמה)

ספרי:

...שלח לו ואתה מוחזקני בך שאתה בקי בחדרי תורה ולידון בקל וחומר אי אתה יודע, ומה שפחה כנענית שאין קונה אותה לאכול בתרומה כספה מאכילה בתרומה, בת ישראל שביאתה קונה אותה לאכול בתרומה אינו דין שיהא כסף קונה אותה שתהא אוכלת בתרומה, אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים אין ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה. (קרח קיז)

...והרי דברים קל וחומר, ומה מרים שלא דברה אלא שלא בפניו של משה ולהנייתו של משה ולשבחו של מקום ולבניינו של עולם כך נענשה, כל המדבר בגנותו של חבירו ברבים על אחת כמה וכמה. (כי תצא רהע)

יבוננהו, בעשרת הדברות, מלמד שהיה הדיבר יוצא מפי הקב"ה והיו ישראל מסתכלים בו ויודעים כמה מדרשים יש בו, וכמה הלכות יש בו, וכמה קלים וחמורים יש בו, וכמה גזירות שוות יש בו. (האזינו שיג)

תלמוד בבלי:

אמר להו רבי אבא בריה דר' חייא בר אבא הכי אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן אלו ואלו יסורין של אהבה הן, שנאמר כי את אשר יאהב ה' יוכיח, אלא מה תלמוד לומר ומתורתך תלמדנו, אל תקרי תלמדנו אלא תלמדנו, דבר זה מתורתך תלמדנו קל וחומר משן ועין, מה שן ועין שהן אחד מאבריו של אדם עבד יוצא בהן לחרות, יסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמה. (ברכות ה א)

...הכי קאמר הא מילתא תיתי לה בתורת טעמא ולא תיתי לה בקל וחומר, דאי אתיא לה בתורת קל וחומר זהו קל וחומר שאין עליו תשובה. (שם כג ב)

...נשא אותו הגר קל וחומר בעצמו, ומה ישראל שנקראו בנים למקום ומתוך אהבה שאהבם קרא להם בני בכורי ישראל, כתיב עליהם והזר הקרב יומת, גר הקל שבא במקלו ובתרמילו על אחת כמה וכמה... (שבת לא א)

א"ר ישמעאל קל וחומר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, הללו שמטילין קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים על אחת כמה וכמה, ועליהם אמר דוד הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי, וכשם שאין מצילין אותן מפני הדליקה כך אין מצילין אותן לא מן המפולת ולא מן המים ולא מדבר המאבדן. (שבת קטז א)

...וכן אמר רבי יצחק הלכה. מיתיבי, מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת, רבי אלעזר בן עזריה אומר מה מילה שהיא אחת מאיבריו של אדם דוחה את השבת, קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה את השבת, ואי סלקא דעתך הלכה, קל וחומר מהלכה מי אתי... (שם קלב א)

דאמר ריש לקיש פושעי ישראל אין אור גיהנם שולטת בהן, קל וחומר ממזבח הזהב, מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב עמד כמה שנים ולא שלטה בו האור, פושעי ישראל שמליאין מצות כרמון, שנאמר כפלח הרמון רקתך, ואמר ר"ש בן לקיש אל תיקרי רקתך אלא ריקתיך, שאפילו ריקנין שבך מליאין מצות כרמון על אחת כמה וכמה... (עירובין יט א)

תא שמע עוד זו דרש תודוס איש רומי, מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש, נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים, ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו ובאו ועלו בביתך וגו' ובתנוריך ובמשארותיך, אימתי משארות מצויות אצל תנור הוי אומר בשעה שהתנור חם, אנו שמצווין על קדושת השם על אחת כמה וכמה. (פסחים נג ב)

...ועוד קל וחומר הוא, מה תמיד שאין ענוש כרת דוחה את השבת, פסח שענוש כרת אינו דין שדוחה את השבת... איכא למיפרך מה לתמיד שכן תדיר וכליל, קל וחומר אמר להו ברישא ופרכוה, והדר אמר להו גזירה שוה. וכי מאחר דגמר גזירה שוה קל וחומר למה לי, אלא לדידהו קאמר להו, בשלמא גזירה שוה לא גמריתו דאין אדם דן גזירה שוה מעצמו, אלא קל וחומר דאדם דן מעצמו איבעי לכו למידן, אמרו ליה קל וחומר פריכא הוא. (פסחים סו א)

אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה גמרא הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים קלים וחמורים וגזרות שוות... (סוכה כח א)

...אמרו והלא דברים קל וחומר, ומה לעתיד לבא שעוסקין בהספד ואין יצר הרע שולט בהן אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד, עכשיו שעסוקין בשמחה ויצר הרע שולט בהם על אחת כמה וכמה. (סוכה נב א)

...אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים קל וחומר קטנים לגדולים, קל וחומר, חיובא הוא, אלא מתוך שהגדולים נשמעים לקטנים, נושאין קטנים קל וחומר בעצמן. (ראש השנה כה ב)

...ר' אלעזר אומר נקרא קדוש, שנאמר קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו, ומה זה שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש, המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. (תענית יא א)

...מאי דרוש, אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה, ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן... (מגילה יד א)

תניא רבי אלעזר הקפר אומר עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, שנאמר כי כתבור בהרים וככרמל בים יבא, והלא דברים קל וחומר, ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה נקבעים בארץ ישראל, בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהן תורה על אחת כמה וכמה. (שם כט א)

...אמרה לו זכור לתורתו ואל תזכור מעשיו, מיד ירדה אש וסכסכה ספסלו של רבי, בכה ואמר רבי, ומה למתגנין בה כך, למשתבחין בה על אחת כמה וכמה... אמר ליה השתא קאמר מאיר בני אומר בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת, קלני מראשי קלני מזרועי, אם כך הקב"ה מצטער על דמן של רשעים, קל וחומר על דמן של צדיקים שנשפך. (חגיגה טו ב)

אמר רבי חייא בר אבא רבי יוחנן בעי המחזיר גרושתו משניסת צרתה מהו (ליבום), אמר ליה רבי אמי ותיבעי לך היא גופה, היא גופה לא קמיבעיא לי דאמרינן קל וחומר, במותר לה אסורה, באסור לה לא כל שכן, כי קא מיבעיא לי צרתה מאי, מי אלים קל וחומר למידחי צרה או לא... (יבמות יא ב)

ורבנן, האי אחותך היא מאי עבדי ליה, מיבעי להו לחייבו על אחותו בת אביו ובת אמו, לומר שאין מזהירין מן הדין. (שם כב ב)

...ואמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם, קל וחומר, ומה בלשצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו כלי חול, שנאמר ובאו בה פריצים וחיללוה, כיון שפרצום נעשו חול, נעקר מן העולם, המשתמש בכתרה של תורה שהוא חי וקיים לעולם על אחת כמה וכמה. (נדרים סב א)

א"ר עקיבא דנתי לפני רבי אליעזר, מה אם עצם כשעורה שאינו מטמא אדם באהל הנזיר מגלח על מגעו ועל משאו, רביעית דם שהוא מטמא אדם באהל אינו דין שיהא הנזיר מגלח על מגעה ועל משאה, אמר לי מה זה עקיבא אין דנין כאן מקל וחומר, וכשבאתי והרציתי דברים לפני רבי יהושע אמר לי יפה דנת, אלא כן אמרו הלכה... תא שמע עצם כשעורה הלכה ורביעית דם קל וחומר, ואין דנין קל וחומר מהלכה. (נזיר נו ב)

...מיד צף ארונו של יוסף, ואל תתמה היאך ברזל צף, שהרי כתיב ויהי האחד מפיל הקורה ואת הברזל נפל אל המים וכו'... ויצף הברזל, והלא דברים קל וחומר, ומה אלישע תלמידו של אליהו, ואליהו תלמידו של משה צף ברזל מפניו, מפני משה רבינו על אחת כמה וכמה. (סוטה יג א)

ויהא מום פוסל בעגלה מקל וחומר, ומה פרה שאין השנים פוסלות בה מום פוסל בה, עגלה ששנים פוסלות בה אינו דין שיהא מום פוסל בה, שאני התם דאמר קרא אשר אין בה מום, בה מום פוסל ואין מום פוסל בעגלה... (שם מו א)

תנא מעשה בד' מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון, הרגישו בעצמן למה הן מתבקשים... כיון ששמעו ילדות כך קפצו כולן ונפלו לתוך הים, נשאו ילדים קל וחומר בעצמן ואמרו, מה הללו שדרכן לכך כך, אנו שאין דרכנו לכך על אחת כמה וכמה, אף הם קפצו לתוך הים... (גיטין נז ב)

...הוה שכיר מילתא דאתיא בקל וחומר, ומילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא. (קידושין ד א)

ובמיתת היבם (יוצאת), מנלן, מקל וחומר, ומה אשת איש שהיא בחנק מיתת הבעל מתירתה, יבמה שהיא בלאו לא כל שכן, מה לאשת איש שכן יוצאה בגט, תאמר בזו שאינה יוצא בגט, הא נמי יוצאה בחליצה, אלא מה לאשת איש שכן אוסרה מתירה... ותהא אשת איש יוצאה בחליצה מקל וחומר, ומה יבמה שאינה יוצאה בגט יוצאה בחליצה, זו שיוצאה בגט אינו דין שיוצאה בחליצה, אמר קרא ספר כריתות, ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה... (קידושין יד א, וראה שם עוד)

...אימור דשמעת ליה לר' טרפון נזק שלם, מגופו מי שמעת ליה, אין מהיכא מייתי לה מקרן מרשות הרבים, דיו לבא מן הדין להיות כנדון. והא רבי טרפון לית ליה דיו, כי לית ליה דיו היכא דמפריך קל וחומר, היכא דלא מפריך קל וחומר אית ליה דיו. (בבא קמא יח ב)

...אמר להם רבי טרפון, ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל ברשות הרבים שהוא פטור החמיר עליהן ברשות הניזק לשלם נזק שלם, מקום שהחמיר על הקרן ברשות הרבים לשלם חצי נזק, אינו דין שנחמיר עליו ברשות הניזק לשלם נזק שלם, אמרו לו דיו לבא מן הדין להיות כנדון, מה ברשות הרבים חצי נזק, אף ברשות הניזק חצי נזק... ורבי טרפון לית ליה דיו, והא דיו דאורייתא הוא, דתניא מדין קל וחומר כיצד, ויאמר ה' אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים, קל וחומר לשכינה ארבעה עשר יום, אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון, כי לית ליה דיו היכא דמפריך קל וחומר היכא דלא מפריך קל וחומר אית ליה דיו... (שם כד ב)

איתיביה, ונשבר או מת, אין לי אלא שבורה ומתה, גניבה ואבידה מנין, אמרת קל וחומר, ומה שומר שכר שפטר בו שבורה ומתה חייב בגניבה ואבידה, שואל שחייב בשבורה ומתה אינו דין שחייב בגניבה ואבידה, וזה קל וחומר שאין עליו תשובה. (שם נז ב)

...וקל וחומר, ומה חול שמועט מגין על הים, מעשיהם של צדיקים שהם מרובים לא כל שכן שמגינים עליהם. (בבא בתרא ז ב)

עומדים מנא לן, א"ר יצחק בר אמי דאמר קרא ואהוד בא אליו והוא יושב בעליית המקרה אשר לו לבדו, ויאמר אהוד דבר אלקים לי אליך ויקם מעל הכסא, והלא דברים קל וחומר ומה עגלון מלך מואב שהוא נכרי ולא ידע אלא בכינוי עמד, ישראל ושם המפורש על אחת כמה וכמה. (סנהדרין ס א)

...כגון חנניה בן עזור, דקאי ירמיה בשוק העליון וקאמר כה אמר ה' צב-אות הנני שובר את קשת עילם, נשא חנניה קל וחומר בעצמו, מה עילם שלא בא אלא לעזר את בבל אמר הקב"ה הנני שובר את קשת עילם, כשדים עצמן על אחת כמה וכמה, אתא איהו בשוק התחתון אמר כה אמר ה' וגו' שברתי את עול מלך בבל, א"ל רב פפא לאביי האי לחבירו נמי לא נאמר, א"ל כיון דאיתיהיב קל וחומר למידרש כמאן דאיתאמר ליה דמי... (שם פט א)

דבי ר' ישמעאל תנא קל וחומר מכלי זכוכית, מה כלי זכוכית שעמלן ברוח בשר ודם, נשברו יש להן תקנה, בשר ודם שברוחו של הקב"ה על אחת כמה וכמה. (שם צא א)

דתניא, איש אשר יקח את אחותו בת אביו או בת אמו, אין לי אלא בת אביו שלא בת אמו ובת אמו שלא בת אביו, בת אמו ובת אביו מנין, תלמוד לומר ערות אחותו גלה, עד שלא יאמר יש לי בדין, אם ענש על בת אביו שלא בת אמו ובת אמו שלא בת אביו, בת אביו ובת אמו לא כל שכן, הא למדת שאין עונשין מן הדין... (מכות ה ב)

וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בקל וחומר, אמר רב פפא קסבר תנא דבי רבי ישמעאל דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בקל וחומר... (זבחים מא א)

...דבר הלמד מהיקש חוזר ומלמד בקל וחומר, מדתנא דבי ר' ישמעאל... דבר הלמד בגזירה שוה מהו שילמד בקל וחומר, קל וחומר, ומה היקש שאינו מלמד בהיקש אי מדרבא אי מדרבינא מלמד בקל וחומר מדתנא דבי רבי ישמעאל, גזרה שוה המלמדת בהיקש מדרב פפא אינו דין שתלמד בקל וחומר... דבר המלמד בקל וחומר מהו שילמד בהיקש, קל וחומר, ומה גזירה שוה שאינה למדה בהיקשא מדר' יוחנן מלמד בהיקש מדרב פפא, קל וחומר המלמד מהיקש מדתנא דבי ר' ישמעאל אינו דין שילמד בהיקש... דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בגזירה שוה, קל וחומר, ומה גזירה שוה שאינה למידה בהיקשא מדרבי יוחנן, מלמד בגזירה שוה מדרמי בר חמא, קל וחומר הלמד בהיקש מדתנא דבי רבי ישמעאל אינו דין שתלמד בגזרה שוה. דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בקל וחומר, קל וחומר, ומה גזירה שוה שאינה למידה בהיקש מדר' יוחנן מלמד בקל וחומר כדאמרן, קל וחומר המלמד מהיקש מדתנא דבי רבי ישמעאל, אינו דין שילמד בקל וחומר, וזהו קל וחומר בן קל וחומר, בן בנו של קל וחומר הוא, אלא קל וחומר, ומה היקש שאינו למד בהיקש אי מדרבא אי מדרבינא מלמד בקל וחומר מדתנא דבי רבי ישמעאל, קל וחומר המלמד מהיקש מדתני דבי רבי ישמעאל, אינו דין שילמד בקל וחומר, וזהו קל וחומר בן קל וחומר. דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בבנין אב, אמר רבי ירמיה תא שמע... דבר הלמד בבנין אב מהו שילמד בהיקש ובגזירה שוה וקל וחומר ובבנין אב... (שם מט ב, וראה שם עוד)

...בשעה שאמר הקב"ה למינהו באילנות, נשאו דשאים קל וחומר בעצמן, אם רצונו של הקב"ה בערבוביא, למה אמר למינהו באילנות, ועוד קל וחומר, ומה אילנות שאין דרכן לצאת בערבוביא אמר הקב"ה למינהו, אנו על אחת כמה וכמה, מיד כל אחד ואחד יצא למינו, פתח שר העולם ואמר יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו. (חולין ס א)

...ומה אם מצוה קלה שהיא כאיסר אמרה תורה למען ייטב לך והארכת ימים, קל וחומר על מצות חמורות שבתורה. (שם קמב א)

במתניתין תנא אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה, אמר רבי אבהו אף על פי כן החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו. (תמורה טז א)

אדם דן קל וחומר מעצמו ואין אדם דן גזרה שוה מעצמו. (נדה יט ב)

תלמוד ירושלמי:

דר' ישמעאל אמר למידין מקל וחומר ואין עונשין מקל וחומר... (יבמות סב א)

...א"ר יודה הרי אני דן, מה אם ביוצא חי שאינו מטמא את אמו ואת הבאין עמו ואת הבא עם אמו לאוהל טומאת שבעת מטמא את אמו טומאת לידה, היוצא מת שהוא מטמא את אמו ואת הבאין עמו ואת הבא עם אמו לאוהל טומאת שבעה, אינו דין שיטמא את אמו טומאת לידה, אמרו לו לר' יודה כל דין שתחילתו אתה דן להחמיר וסופו להקל אינו דין... שהיה ר' יהודה אומר הדין נותן... מה אם לולב שאינו נוהג בלילות כבימים אינו בא אלא מארבעת המינין, סוכה שהיא נוהגת בלילות כבימים אינו דין שלא תבוא אלא מארבעת המינין, אמרו לו לר' יהודה כל דין שאתה דן שתחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין, הא לא מצא מארבעת המינין ישב לו בלא סוכה... (פסחים יב א, וראה שם עוד)

...התחיל דורש להן מהיקש ומקל וחומר ומגזירה שוה... מקל וחומר מה אם תמיד שאין חייבין על עשייתו כרת דוחה את השבת, פסח שחייבין על עשייתו כרת אינו דין שידחה את השבת... קל וחומר שאמרת יש לו תשובה, לא אם אמרת בתמיד שהוא קדשי קדשים תאמר בפסח שהוא קדשים קלין... רבי יוסי בי רבי בון בשם ר' בא בר ממל אדם דן קל וחומר לעצמו ואין אדם דן גזרה שוה לעצמו, לפיכך משיבין מקל וחומר ואין משיבין מגזרה שוה... (שם לט א)

...על מה חסה תורה, על כלי חרסו ועל פכו ועל טפיו, אם כך חסה התורה על ממונו הבזוי קל וחומר על ממונו החביב, אם כך על ממונו קל וחומר על נפש בניו ובנותיו, אם כך על של רשע, קל וחומר על של צדיק. (נגעים יב ה)

מדרש רבה:

...קין הרג ונתלה לו לז' דורות, ואני שלא הרגתי אינו דין שיתלה לי שבעים ושבעה, רבי אמר הרי זה קל וחומר של חשך, אם כן מהיכן גובה הקב"ה שטר חובו. (בראשית כג ה)

הן כסף וגו', תני רבי ישמעאל זה אחד מעשרה קלים וחמורין שכתובים בתורה, הן כסף וגו' השיבונו, קל וחומר ואיך נגנב. הן בני ישראל לא שמעו אלי, קל וחומר ואיך ישמעני פרעה (שמות ו'), ויאמר ה' אל משה ואביה ירק ירק בפניה, קל וחומר לשכינה י"ד (במדבר י"ב). הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם, קל וחומר ואף כי אחרי מותי (דברים ל"א), כי רץ רגלים רצתה וילאוך, קל וחומר ואיך תתחרה את הסוסים (ירמיה י"ב). בארץ שלום אתה בוטח קל וחומר ואיך תעשה בגאון הירדן (שם). הנה אנחנו פה ביהודה יראים, קל וחומר ואף כי נלך קעילה (ש"א כ"ג). הן צדיק בארץ ישולם, קל וחומר ואף כי רשע וחוטא (משלי י"א). ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה וגו', וקל וחומר בשאר מדינות המלך מה עשו (אסתר ט'). (יחזקאל ט"ו) הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה, קל וחומר אף כי אש אכלתהו ויחר וגו'. (שם צב ז)

...אמרו להם וכי בשביל הגרים הגרורים הארורים הללו עשה הקב"ה לעמו כן, מה בבני מלכים כן בהדיוטות על אחת כמה וכמה, מה אם אלו שלא נתגיירו לשם שמים ראו היאך תבע הקב"ה את דמן, המתגייר לשם שמים על אחת כמה וכמה, ודאי אין א-לוה כאלקיהם ואין אומה כאומתה... (במדבר ח ד)

תני בשם ר"מ עד עכשיו הן העגלות והפרות קיימות ולא הוממו ולא הזקינו ולא הטריפו ולא נשברו, והלא דברים קל וחומר מה אם העגלות שנדבקו במלאכה באהל מועד ניתן להם הויה עד שיהיו קיימות לעולם, ישראל שהם דבוקים בהקב"ה על אחת כמה וכמה, שנאמר ואתם הדבקים בה' אלקיכם וגו'. (שם יב כג)

...והרי דברים קל וחומר, ומה אם מי שהוא ששומע מפי הקב"ה ומדבר ברוח הקדש צריך להתבונן בין פרשה לפרשה ובין ענין לענין, על אחת כמה וכמה הדיוט הלומד מהדיוט. (שם יד לה)

של"ה:

קל וחומר יש בו ד' ענינים, האחר המלמד, הב' הלמד, ג' דבר הנלמד, ד' החומרא והקולא שיש בהם במקום אחד. והנה במדה זו יש שני מינים, האחד הוא לימוד חמור לחמור מהקל, שנמצאת חומרא זו בקל, אם כן הדעת נותן שתהיה חומרה זו בחמור. השני הוא לימוד קולא להקל מן החמור שנמצאת בו קולא, אם כן הדעת נותן שתהא קולא זו בהקל, ותיבת קל וחומר פירשו המפרשים על המין הראשון, והכוונה על המלמד שהוא קל ונמצא בו חומר, ומזה ימשוך הלימוד להלמד שהוא חמור שיהיה בו זה החומר. והמין השני אזי הוא חומר וקל כלומר המלמד הוא חמור ונמצא בו קל ימשך הלימוד ללמד שהוא קל שיהיה בו זה הקל... (תורה שבעל פה, ר' ישמעאל אומר, וראה שם עוד)

מלבי"ם:

כבר כתבו המקובלים חכמי האמת ובראשם האריז"ל ששני שמות ה' ה' הם מקור והשורש להי"ג מדות הרחמים, והי"ג מדות בעצמם מתחילין משם א-ל הוא נגד מדת קל וחומר מהי"ג מדות שהתורה נדרשת בהם, ובזה נבין מה שמשה ע"ה בתפלתו על מרים אמר א-ל נא רפא נא לה, כמו שאמרו בגמרא "ואביה ירוק ירק בפניה" וגו' קל וחומר לשכינה, וכיון ששמע משה רבינו מהקב"ה מדת קל וחומר זכר תיכף שם א-ל. (הכרמל)