קלות ראש

תלמוד בבלי:

לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים. (ברכות נד א)

תנו רבנן, בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באים לידי קלות ראש, התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים, ועדיין היו באין לידי קלות ראש, התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה... (סוכה נא ב)

תנו רבנן בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש, אין אוכלין בהן ואין שותין בהן ואין ניאותין בהם, ואין מטיילין בהם ואין נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, ואין מספידין בהן הספד של יחיד... א"ר אסי בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויין, ואף על פי כן אין נוהגין בהן קלות ראש, ומאי ניהו חשבונות. (מגילה כח א)

...וחכמים אומרים פותחין להן פתח ממקום אחר ומלמדין אותן כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. (נדרים כ א)

ר' עקיבא אומר שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערוה... (אבות ג יג)

מדרש תנחומא:

ולקדוש ה' מכובד, שלא תתנהג בו מנהג קלות ראש אלא קדשהו וכבדהו בכל דבר. (בראשית ב)

שאל אנטונינוס את רבינו הקדוש מהו להתפלל בכל שעה, אמר ליה אסור, אמר ליה למה, א"ל שלא ינהג קלות ראש בגבורה. לא קבל ממנו, מה עשה רבינו הקדוש, השכים אצלו א"ל קירי ברא, לאחר שעה נכנס אצלו א"ל אמפורטור, ולאחר שעה א"ל שלום עליך המלך, א"ל מה אתה מבזה במלכות, א"ל ישמעו אזניך מה שפיך מדבר... (מקץ ט)

רבינו בחיי:

אסור לנהוג קלות ראש בבית הכנסת, כגון אלו הנכנסין שם בקלות הראש בשעת תפלה ומגביהין את קולם לדבר כאלו היו ברחובות קריה, והם הולכים בשרירות לבם הרע ולא ישיתו אל לבם קדושת המקום... (כד הקמח בית הכנסת)

ר' ירוחם:

מדברי הרא"ש שהבאנו אנו למדים כי העצה היחידה נגד קלות ראש, היא יראת שמים, יראת שמים היא בדיוק ההיפוך מקלות ראש, ואיך יבא האדם לידי יראת שמים, ראשית תשובת האיש הזה עזיבת מצבו, ראשית עבודתו בקודש ליכנס במצב של כובד ראש. כובד ראש היא ההקדמה ליראת שמים, היטב אשר דיבר בזה הסבא ז"ל מקלם, תרגום מלות "קלות ראש" ו"כובד ראש", קלות ראש - אמר, שהוא פשוטו כמשמעו ראש קל, וכובד ראש היינו גם כן כפשוטו ראש כבד. אילן הטעון פירות לא תנענהו הרוח כל כך בנקל, ואילן הריק מפירותיו אותו כל רוח קל ינטלהו לכל הצדדין. אין קלות ראש מצויה אלא בריקי מוח, אדם בקלות ראש, ריק הוא מכל גידול ותוכן, אילן סרק הוא, אין שם כל פרי צומחת, וכל רוח כל דהו של טומאה ותאוה המנשבת עליו, והוא מיד נענע ונכנע תחתיה. אבל אדם בעל כובד ראש, הוא המלא על כל גדותיו בתורה חכמה ויראה, אותו גם רוחות חזקות לא בנקל ינענהו, הוא ודאי על מקומו יעמוד ואת האלקים הוא יירא.

אם תחפוץ לדעת את האיש ומעשהו, בתנועותיו תבחנהו. כשמסתכלים בהרב שליט"א תיכף מכירים אף ממראהו כי ראשו כבד, ראש מלא במטען של תורה ויראה, ראשו קבוע ולא מתנענע... (דעת תורה ויקרא עמוד קטז)