קליאופטרא

תלמוד בבלי:

שאלה קליאפטרא מלכתא את ר"מ אמרה ידענא דחיי שכבי, אלא כשהן עומדין עומדין ערומין או בלבושיהן עומדין... (סנהדרין צ ב)

אמרו לו לר' ישמעאל מעשה בקליאופטרא מלכת אלכסנדרוס שנתחייבו שפחותיה הריגה למלכות, ובדקן ומצאן זה וזה למ"א, אמר להן אני מביא לכם ראייה מן התורה ואתם מביאין לי ראייה מן השוטים... (נדה ל ב)