קמואל

ילקוט ראובני:

למטה בני אפרים נשיא קמואל, דבר מקובל הוא שקמואל הוא מידד אחיו של משה מאב, כתב איש סודי כשעלה משה למרום פגע בו קמואל השר ורצה לדחפו ולהשליכו לארץ, עד שאמר לו הקב"ה אחוז בכסא. ולמקובלים הסוד ידוע מדוע שקמואל נכנס בעובי הקורה יותר מכל מלאכי מעלה... (מסעי)

הכתב והקבלה:

קמואל אבי ארם - תרגם יונתן בן עוזיאל רב קסומיא דארמאי, ובמדרש רבה אמר הוא לבן הוא קמואל, ולמה נקרא שמו קמואל, שקם כנגד אומתו של א-ל. ובילקוט איתא הוא בלעם הוא קמואל. ונראה לומר דלית בין הנך תרי לישנא ולא כלום, לדברי יונתן בן עוזיאל בתרגומו ריש פרשת בלק, לבן הארמי הוא בלעם... ובספר הישר אמר בני קמואל ארם ורחוב וגו' וילך ארם בן קמואל ורחוב אחיו מהלאה הרבה וימצאו בקעה בארץ על נהר פרת ויבנו שם עיר ויקראו שם העיר בשם פתור בן ארם, היא ארם נהרים עד היום הזה, ושם היה מושבו של לבן... (בראשית כב כא)