קמחית

תלמוד ירושלמי:

מעשה בשמעון בן קמחית שיצא לדבר עם המלך ערב יום הכפורים ונתזה צינורה של רוק מפיו על בגדיו וטמאתו, ונכנס יהודה אחיו ושימש תחתיו בכהונה גדולה, וראת אימן שני בניה כהנים גדולים ביום אחד, שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שימשו בכהונה גדולה, שלחו חכמים ואמרו לה מה מעשין טובים יש בידך, אמרה להן יבא עלי אם ראו קורות ביתי שערות ראשי ואימרת חלוקי מימי, אמרון כל קימחיא קמח וקמחא דקמחית סולת. (יומא ה א)

רמ"ע מפאנו:

קמחית היא אלישבע בת עמינדב אשת אהרן, כל קמחייא קמח וקמח דקמחית סלת, ראתה שבע בנים כהנים גדולים, דניתזה צינורא של מלך הערביים על האחד ושמש אחיו תחתיו, וגם אלישבע ראתה שבע שמחות, ויקרא רבה (כ' י"א) מעשה דקמחית. (גלגולי נשמות קכו)