קמץ   קמצים

(ראה גם: קרבן-מנחה)

לקח טוב:

לקמצים - לאוצרים, דבר אחר לקבצים, מ' מתחלף בב'. (בראשית מא מז)

תרגום יונתן:

לקמצים - לכל תובלא עבד מלי תרין קומצין. (שם)

רמב"ן:

לקמצים - לתרגום אונקלוס לאוצרים, מלשון גומץ. (שם)

רד"ק:

לקמצים - מגרגיר אחד הוציא קמצים רבים. (שם)