קנה   בושם

תלמוד בבלי:

והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, אמר רב יהודה אמר רב לברכה, דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מאי דכתיב נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא, טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שבירכן בלעם הרשע, אחיה השילוני קללן בקנה, אמר להם לישראל והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה, מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובין ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו, אלא הולך ובא עמהן, דממו הרוחות עמד הקנה במקומו... מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש, לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז, ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות. (תענית כ א)

אמר רב חסדא א"ר יצחק ואמרי לה במתניתא תנא ה' דברים נאמרו בקרומית של קנה, אין שוחטין בה, ואין מלין בה, ואין מחתכין בה בשר, ואין מחצצין בה שינים, ואין מקנחים בה... (חולין טז ב)

תלמוד ירושלמי:

המזנב בגפנים והקוצץ בקנים רבי יוסי הגלילי אומר ירחיק טפח, ור' עקיבא אומר קוצץ כדרכו בקרדום במגיל ובמגירה ובכל מה שירצה... תני הקוצץ בקנים, ר' יודה אומר מקום שנהגו לקוץ יתוק, לתוק יקוץ, ומגביה טפח וקוצץ. (שביעית יא ב)

רמב"ן:

וקנה בושם על דעתי הוא הקליפה שהזכירו בה חכמים, והוא דראציני בלשון ערב, וכן בלשון הגמרא, והוא קנה כדמות הקנים. (שמות ל לד)