קנה   הריאה

זהר:

(ויום הכפורים) הוא כעין הקנה (של הריאה, שהוא בינה ועולם הבא), והוא ו' בן י"ה מן בינה, ובשבילו העמידו בעלי המשנה הרואה קנה בחלום זוכה לחכמה, זה שאמר קנה חכמה קנה בינה, שאין קנה פחות משניהם, שהם י' חכמה ה' בינה, (כי אין בינה בלא חכמה, ואין חכמה בלא בינה), ומשום זה צריכים לעורר בשופר שהוא קנה... (פנחס שסז, ועיין שם עוד)

ובקנה שש טבעות, שעליהם נאמר, הבו לה' בני אלים, כי בהם עולה הקול הנחלק לששה קולות של השכינה, והשביעי עולה לפה, שהוא הכסא. ושש טבעות הקנה הן כעין שש מדרגות של כסא המלך, (שהוא הפה), והקנה הוא סולם, שבו מלאכי אלקים עולים ויורדים בו, (שמלאכי אלקים) הם ההבלים העולים מן הלב, ורוחות של אויר יורדים בלב לקרר את חומו, שלא ישרף את הגוף.... (שם תל, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלא החוט על פני כולה שחיטתו כשרה, ר' יוסי בר' יהודה אומר מלא חוט על פני רובה... ואף ר' יוסי בר' יהודה לא אמר אלא בטבעת הגדולה הואיל ומקפת את כל הקנה, אבל בשאר טבעות לא... (חולין יח א, וראה שם עוד)

אמר רב ניקבה (הגרגרת) כנפה מצטרפים לרובא... (שם מה א, וראה שם עוד)

קנה נקובתו בכאיסר, דרוסתו בכמה, בתר דבעיא הדר פשטה, אחד זה ואחד זה במשהו. (שם נד א)

של"ה:

והנה יש שש טבעות בקנה, וכתב בעל באר מים חיים שרומזים נגד קרא דכתיב ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה', ובספר הפרדס בשער ערכי הכנויים כתב, בקנה יש שש טבעות והם נגד שש ספירות, והם ו' מעלות לכסא העליון. ואני אוסיף נופך משלי, כי הקנה רומז לו' קצוות והיכל הקודש המכוון באמצע המוזכר בספר יצירה, כן בקנה ו' טבעות והקול היוצא מביניהם הוא היכל הקודש... (שער האותיות ועיין שם עוד)