קנמון

מדרש רבה:

וקנמון, רב הונא בשם ר' יוסי אומר קנמון היה גדל בארץ ישראל והיו עזים וצבאים אוכלים ממנו. (שיר ד כט)

רמב"ן:

וקנמן בשם - לפי שהקנמון קליפת עץ היא יש שהוא טוב ויש בו ריח וטעם, ויש שאינו אלא כעץ, לכך הוצרך לומר קנמון מן הטוב, לשון רש"י, והרב רבי משה אמר שהוא קשר סליכ"ה, ואחרים אמרו שהוא העץ הטוב הנקרא עוט"ייב, ואינו כדברי כולם, שהרי בבראשית רבה ובמדרש חזית, קנמון היה גדל בארץ ישראל והיו עזים וצבאים אוכלים ממנו, והנה הוא כעשב השדה ירעו אותו הצאן. ולפי דעתי הוא התבן המבושם והנקרא בערבי אדבר, ובלשון הרומים אשקיננט... ורבינו בעל ההלכות כתב בפסחים כגון קנמין וסנבל שדומים לתבן. (שמות ל כג)