קנקנתום

תלמוד בבלי:

א"ר יהודה אמר שמואל משום ר"מ, כשהייתי למד תורה אצל ר' עקיבא הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר, כשבאתי אצל ר' ישמעאל א"ל בני מה מלאכתך, אמרתי לו לבלר אני, אמר לי בני הוי זהיר שמלאכתך מלאכת שמים היא, שאם תחסיר אות אחת או תתיר אות אחת נמצאת אתה מחריב את כל העולם כלו, אמרתי לו דבר אחד יש לי שאיני מטיל לתוך הדיו וקנקנתום שמו, אמר לי וכי מטילין קנקנתום לתוך הדיו, התורה אמרה ומחה, כתב שיכול למחות... (סוטה כ א)