קצר רוח

רש"י:

מקוצר רוח - כל מי שהוא מצר רוחו ונשמתו קצרה ואינו יכול להאריך בנשימתו. (שמות ו ט)

קצר אפים - ממהר לנקום. (משלי יד יז)

רבינו בחיי:

מקוצר רוח - כאדם המשתוקק שימות בצער אשר הוא בו והוא מואס חייו. (שמות ו ט)

רלב"ג:

קצר אפים - מביט בדברים רק בקצרה, שגדר האיוולת שלא תבא לסבת הדברים. (משלי יד יז)

מהר"ל:

בספר משלי, "ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת", שלמה המלך רצה לומר כי האדם שהוא קשה לכעוס הוא רב תבונה, כי הכעס הוא התפעלות האדם, וכל התפעלות הוא לגשם, שהוא מתפעל, ולפיכך אמר "וכעס בחיק כסילים ינוח", שהכסיל הוא רחוק מן השכלי, אבל מי שהוא בעל ארך אפים והוא קשה לכעוס דבר זה מורה על שהוא רב תבונות מפני שהוא שכלי אין בו התפעלות, לכך הוא קשה לכעוס. ואמר "וקצר רוח מרים אולת", פירוש כי מי שהוא קצר רוח דבר זה הוא שהפריש ממנו אולת, כמו מרים זהב, כי אף שהוא חכם מכל מקום כאשר הוא ממהר לכעוס זהו הפרשת אולת... והמדה הזאת שהוא ארך אפים הוא ממדת השי"ת שנקרא ארך אפים. (נתיב הכעס פרק א)

הגר"א:

קצר אפים - ...והיינו מי שהוא רגזן ואינו יכול לשמור בלבו אלא יעשה אולתו תיכף בלי ישוב הדעת. (משלי יד יז)

מלבי"ם:

ולא שמעו אל משה מקוצר רוח - רוח מציין הרוח הפנימי, ויש ארך רוח, הוא שרוחו הפנימי יכול לעצור ברגשותיו ולסבול יגון וצער ומכאובות, והפוכו הוא קצר רוח, כמו שכתבנו בפירוש משלי... (שמות ו ט)

הרוח הוא המעלה הציורים על הלב, ציורי נקמה ומשטמה או ציורי הסבל והרחמים והמחילה וכדומה, וקצר רוח הוא מי שאינו מושל ברוחו ויתפעל מהר מכל מעשה רע, ורוחו קצרה מלסבלה, ולבו לא ישקוט, ורוחו מעלה בלבו תיכף ציורי הנקמה לנקום משונאו, שלכן יכעוס ויקצוף מקוצר רוח. והפכו הוא ארך רוח שישפיל ציורים אלה בלבו, ויעלה תחתיהם ציורים טובים סבל ומחילה... (הכרמל)