קרא בשם ה'

תרגום יונתן:

ויקרא בשם ה' - וצלי בשמא דה'. (בראשית יב ח)

רש"י:

אז הוחל לקרא בשם ה' - לשון חולין, לקרא את שמות האדם ואת שמות העצבים בשמו של הקב"ה לעשות ע"ז ולקרותן אלהות. (בראשית ד כו)

אבן עזרא:

וטעם ויקרא בשם ה' תפלה או קריאת בני אדם לעבוד השם. (שם יב ח)

רמב"ן:

ויקרא בשם ה' - פירש אונקלוס שהתפלל שם, כמו "קראתי שמך ה' מבור תחתיות". והנכון שהיה קורא בקול גדול שם לפני המזבח את שם המודיע אלקותו לבני אדם, כי באור כשדים היה מלמדם ולא אבו שמוע, ועתה כשבא בארץ הזאת שהובטח בה ואברכה מברכיך היה למוד ללמד ולפרסם האלקות... וכן אמרו בבראשית רבה מלמד שהקרא שמו של הקב"ה בפי כל בריה. (שם)

רד"ק:

ויקרא בשם ה' - כלומר קרא ליושבי ההר ההוא שיבואו אל המזבח אשר בנה לשם ה', והראה להם דברים של טעם לאותו הא-ל שבנה מזבח לשמו, ראוי לעבוד לו לבדו, והיה משיב רבים מהם לאמונתו, כי ב' פעמים קרא בשם ה', אולי הכיר באנשים ההם שקרובים לתשובה... (בראשית יב ח)

ספורנו:

אז הוחל לקרא - אז התחילו צדיקי הדור לדרוש לרבים את שם ה', כענין ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם, כי הוצרכו לסתור דעות עובדי כוכבים וגלולים שהתחילו אז כדברי חז"ל. (בראשית ד כו)

ותקרא שם ה' - הנה קריאת שם ה' היא התפלה אשר בה שבחו של הקב"ה במחשבת המתפלל או בדבריו, כאמרם ז"ל לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל, כי בזה יכוין המתפלל לא-ל ית'... (בראשית טז יג)

רש"ר הירש:

קרא בשם ה' - פירושו לקרא לבריות בשם ה', לקרא לבריות לבא, לדרוש מהם בשם ה'... הקורא בשם ה' איננו רק מטיף המכריז על מציאות ה', מטרתו איננה רק תורה ודעת ה' אלא הכרה במלכות ה', הוא קורא לבריות לבא אל ה' ולקבל את עול מלכותו, והוא מברר להם, מה יחס האדם אל ה', ומה ה' שואל מן האדם, כך יש לפרש כאן וכן אצל אברהם ובמקומות אחרים. אמנם מצאנו את הביטוי במשמעות תפלה, "וקרא בשם ה' אלקיו" (מלכים ב' ה'), וכן עוד, אך גם שם יש לפרש כן, הוא יקרא בשם ה' לעזרה ולהצלחה... (שם ד כו)

וקראתי בשם ה' לפניך - לכאורה משמעו של ביטוי זה כמשמעו לגבי מעשה האבות, לקרא לאנשים בשם ה' שיקומו ויבואו, הווה אומר ה' ילמד את משה, כיצד יבטא את החזיון בלשון בני אדם, למען יבשר את דבר ה' לבני האדם... אולם בכל שאר המקראות שמשמעם קריאה לבני אדם בשם ה' שיקומו ויבואו, מחובר "בשם ה'" על ידי פיסוק הטעמים, ואילו כאן ולהלן ל"ד ה' חיבר הכתוב את המושג "קרא בשם", ועשה אותו לפועל מורכב, שאליו מתוסף "ה'" כמשלים, לפי זה משמעו, ואני אקרא לפניך את ה' בשמותיו, אעביר לנגד עיניך את כל ריבוי הפנים של אחדות מידת טובי... (שמות לג יט)