קרבן   בית דין

ראה: קרבן-פר העלם דבר.

 

מלבי"ם:

והקריב ממנו - ממלת ממנו מיותר, ופירש בספרא שיקח מן המחובר, שלא ינתח הבשר קודם שיטול האימורין, שהעז המנותח לא נקרא עוד בשם עז רק בשר העז ואיבריו. (ויקרא ג יד)

רש"ר הירש:

את הנתחים - ממסכת תמיד פרק ג' וד' ויומא כ"ה א' נראה, שהיו מנתחים עולת כבש לעשרה נתחים, מלבד הקרב והכרעים, עשרת הנתחים הללו חולקו לחמש קבוצות של שנים שנים, כל קבוצה הובאה אל המזבח על ידי כהן אחד, ובטרם נמסרה אל האש הונחה על המחצית התחתונה של הכבש. הולכת איברים לכבש היו אלה, א', הראש עם הפדר המכסה את בית השחיטה, ורגל הימנית וב' ביצים עמה, ב', שתי ידים, ג', העוקץ (החלק התחתון של השדרה) עם שתי צלעות מכאן ומכאן והאליה ואצבע הכבד וב' כליות עמה, והרגל השמאלית. ד', החזה והגרה (הצואר) עם שתי צלעות מכאן ומכאן, ובה הקנה הלב והריאה. ה', שתי דפנות, הימנית עם צלעות דקות למעלה ולמטה והכבד תלויה בה, והשמאלית עם ב' צלעות למעלה ולמטה והשדרה עמה והטחול תלוי בה. ו' הקרביים וכרעיים על גביהן. הולכת אברי הכבש נמסרה לידי ששה כהנים, אך הולכת איברי הפר נמסרה לידי שמונה עשר כהנים, (כנראה הראש ביד כהן אחד והרגל הגדולה וכבדה בידי שני כהנים), ועוד ששה היו נושאים את הסולת והיין וכך הגיע מספרם לעשרים וארבעה... (ויקרא א ח)