קרבן   לבונה

(ראה גם: לחם הפנים, קרבן-מנחה)

תלמוד בבלי:

יש טעונות שמן ולבונה, שמן ולא לבונה, לבונה ולא שמן, לא לבונה ולא שמן. ואלו טעונות שמן ולבונה, מנחת הסולת והמחבת והמרחשת והחלות והרקיקין, מנחת כהנים מנחת כהן משיח מנחת עובד כוכבים, מנחת נשים, מנחת העומר. מנחת נסכים טעונה שמן ואין טעונה לבונה. לחם הפנים טעון לבונה ואין טעון שמן, שתי הלחם ומנחת חוטא ומנחת קנאות אין טעונין לא שמן ולא לבונה. (מנחות נט א, וראה שם עוד)

האומר הרי עלי לבונה לא יפחות מקומץ, המנדב מנחה יביא עמה קומץ לבונה... תנו רבנן הרי עלי למזבח יביא לבונה, שאין לך דבר שקרב לגבי מזבח אלא לבונה. (שם קו ב)