קרבן   מחוסר זמן

(ראה גם: קרבן-הקרבה)

 

שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה'. (ויקרא כב כז)

זהר:

והיה שבעת ימים תחת אמו, שתחת (דהיינו תחת י"ה) נעטרו שבעת ימים (של ו"ה), שכתוב, לך ה' הגדולה והגבורה וכו', (שהם ז' ספירות חג"ת נהי"מ דזו"ן). ועל כן יש שבעת ימים למטה (בזו"ן, כי) ליקר של אמא עלאה, (דהיינו נגד ז' בחינות שיש בי"ה, יש גם) תחת אמו למטה ז' ימים, שכתוב עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה, (שפירושו) העיקר של כל הבית, (שהיא בינה), ילדה שבעה, שהם שבעת ימים של חג הסוכות, (שה"ס חג"ת נהי"מ), ורבת בנים אמללה, אלו הם הקרבנות שבחג, (דהיינו ע' פרים שמקריבים בחג הסוכות שהולכים) ומתמעטים מן המנין בכל יום, (שהם כנגד ע' אומות שה"ס רבת בנים אמללה). (אמור סט, ועיין שם עוד)

תלמוד בבלי:

...רב פפא אמר אפילו תימא מאורתא, לילה אין מחוסר זמן, דתני דבי רבי ישמעאל ליל שמיני נכנס לדיר להתעשר, וכדרבי אפטוריקי, דרבי אפטוריקי רמי, כתיב והיה שבעת ימים תחת אמו, הא לילה חזי, וכתיב ומיום השמיני והלאה ירצה, הא לילה לא חזי, הא כיצד, לילה לקדושה ויום להרצאה... (זבחים יב א)

...רבי זירא אמר הנח למחוסר זמן דהכתוב נתקו לעשה, מאי טעמא דאמר קרא מיום השמיני והלאה ירצה, מיום השמיני אין מעיקרא לא, לאו הבא מכלל עשה עשה. והא מיבעיא ליה לכדרבי אפטוריקי, דרבי אפטוריקי רמי, כתיב והיה שבעת ימים תחת אמו, הא לילה חזי, וכתיב מיום השמיני והלאה ירצה, מיום השמיני והלאה אין לילה לא, הא כיצד לילה לקדושה יום להרצאה, כתיב קרא אחרינא, כן תעשה לשורך לצאנך. (חולין פ ב)

תרגום יונתן:

והיה שבעת ימים - מטול דישתמודע דלא נפיל ומיומא תמינאה ולהלאה יתרעי לקרבא קרבנא לשמא דה'. (ויקרא כב כז)

אבן עזרא:

וטעם ומיום השמיני והלאה כמו הנמול, עד המרובע, (רבע החודש, שהגוף קבל חזוק). (שם)

בעל הטורים:

והיה שבעת ימים - אמר הקב"ה אם ישחוט ביום ראשון יהא נראה כשוחט לשם שמים וארץ, שנבראו ביום א', ואם ביום ב' יהא נראה כאלו שוחט לרקיע שנעשה ביום ב'... אלא ימתין עד ז' ימים וידע שבראתי העולם בו' ימים ונחתי בז', וישחט לשמי. (שם)

כלי יקר:

...כי כל מספר שמיני קודש, כמבואר למעלה פרשת שמיני, על כן אינו ראוי להיות קודש עד אשר יעבור עליו מספר זה. (שם)