קרבן   שמן

(ראה גם: קרבן-מנחה)

ספרא:

ומנין שהיחיד מתנדב שמן, הוא הדין והיא התשובה, תלמוד לומר קרבן דברי רבי טרפון, אמר רבי טרפון מה מצינו ביין שהוא בא חובה ובא נדבה, אף השמן שהוא בא חובה יבוא נדבה, אמר ליה רבי עקיבה, לא אם אמרת ביין שכן הוא קרב חובתו בפני עצמו, תאמר בשמן שאין קרב חובתו בפני עצמו. (ויקרא פרשתא ח)

משנה תורה:

מתנדב אדם ונודר עולה ושלמים וכל מין שירצה מחמשת מיני מנחות הבאין בנדר ונדבה, ומתנדב או נודר מנחה ממנחת נסכים לבדה מאי זה מין משלשה מיני מנחות נסכים כמו שביארנו, ומתנדב או נודר יין בפני עצמו, או לבונה בפני עצמו או שמן בפני עצמו... (מעשה קרבנות יד א)