קרבן   תקיעה

(ראה גם: קרבן-נסך-שיר)

 

וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, והיו לכם לזכרון לפני אלקיכם אני ה' אלקיכם. (במדבר י י)

ספרי:

וביום שמחתכם ובמועדיכם, אילו שבתות, ר' נתן אומר אילו תמידים, ובמועדיכם, אילו שלש רגלים, ובראשי חדשיכם, כמשמעו, ותקעתם בחצוצרות, בשל ציבור הכתוב מדבר, אתה אומר בשל ציבור הכתוב מדבר או אחד לצבור ואחד ליחיד, אמרת במה ענין מדבר בשל ציבור. רבי שמעון בן עזאי אומר בשל ציבור הכתוב מדבר, או אחד ציבור ואחד יחיד, תלמוד לומר על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, מה עולות קדשי קדשים, אף שלמים קדשי קדשים... תלמוד לומר על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, מה עולות משל ציבור אף שלמים משל ציבור. והיו לכם לזכרון לפני אלקיכם, למה נאמר, לפי שהוא אומר ותקעתם בחצוצרות, שומע אני קרבן שתקעו עליהם יהיו כשרים ושלא תקעו עליהם לא יהיו כשרים, תלמוד לומר והיו לכם לזכרון, לזכרון נתנו ולא נתנו להכשר קרבן... (בהעלותך עז)

תלמוד בבלי:

אין פוחתין מעשרים ואחת תקיעות במקדש ואין מוסיפין על ארבעים ושמנה, בכל יום היו שם עשרים ואחת תקיעות במקדש, שלש לפתיחת שערים, ותשע לתמיד של שחר, ותשע לתמיד של בין הערבים, ובמוספין היו מוסיפין עוד תשע, ובערב שבת היו מוסיפין שש, שלש להבטיל את העם ממלאכה ושלש להבדיל בין קדש לחול. ערב שבת שבתוך החג היו שם ארבעים ושמנה, שלש לפתיחת שערים, שלש לשער העליון, ושלש לשער התחתון, ושלש למילוי המים ושלש על גבי מזבח, תשע לתמיד של שחר ותשע לתמיד של בין הערבים ותשע למוספין, שלש להבטיל את העם מן המלאכה ושלש להבדיל בין קודש לחול... ואילו למעלה עשירית לא קתני, מתניתין מני רבי אליעזר בן יעקב היא, דתניא שלש למעלה עשירית, ר' אליעזר בן יעקב אומר שלש על גבי המזבח, האומר למעלה עשירית אינו אומר על גבי המזבח, והאומר על גבי המזבח אינו אומר למעלה עשירית, מאי טעמא דר' אליעזר בן יעקב, כיון דתקע לפתיחת שערים למעלה עשירית למה לי דתקע, האי לאו שער הוא, הלכך על גבי המזבח עדיף, ורבנן סברי כיון דתקע למילוי המים על גבי המזבח למה לי, הלכך למעלה העשירית עדיף... ואם איתא ליתני שבת שבתוך החג משכחת לה חמשין וחד, א"ר זירא לפי שאין תוקעין לפתיחת שערים בשבת, אמר רבא מאן הא דלא חש לקימחא, חדא דבכל יום תנן, ועוד אי נמי כהדדי נינהו... אלא אמר רבא לפי שאין תוקעין למילוי מים בשבת... (סוכה נג ב, וראה שם עוד)

אין פוחתין מעשרים ואחת תקיעות במקדש ולא מוסיפין על ארבעים ושמונה... מתניתין דלא כרבי יהודה, דתניא ר' יהודה אומר הפוחת לא יפחות משבע והמוסיף לא יוסיף על שש עשרה, במאי קמיפלגי, רבי יהודה סבר תקיעה תרועה ותקיעה חדא היא, ורבנן סברי תקיעה לחוד ותרועה לחוד ותקיעה לחוד... (ערכין י א)