קרואי העדה

תרגום יונתן:

אלה קרואי העדה - מזמני עם כנישתא. (במדבר א טז)

רש"י:

קרואי העדה - הנקראים לכל דבר חשיבות שבעדה. (שם)

אבן עזרא:

קרואי העדה - הטעם שהעדה לא יעשו דבר עד שיקראום. (שם)

קריאי מועד - שהיו נקראים אל אהל מועד. (שם טז ב)

רשב"ם:

קריאי מועד - קוראים ושולחים בשבילם ליום המועד הקבוע למשפט בין איש לאיש. (שם)