קרוב ימי

(ראה גם: גוע, האסף אל עמיו, מיתה)

מדרש רבה:

מהו ויקרבו, אמר הקב"ה היום קובל עליך לומר כי הוא יקום, כאדם שאומר פלוני קרב על חבירו, הוי ויקרבו, וכל מי שנאמר בו קריבה למות לא הגיע לימי אבותיו, דוד כתיב בו קריבה, ויקרבו ימי דוד למות, לא הגיע לימי אבותיו... (בראשית צו ד)

רמב"ן:

ויקרבו ימי ישראל - ...וענינו כי הרגיש בעצמו אפיסת הכחות ויתרון החולשה, ואיננו חולה, אבל ידע כי לא יאריך ימים. (בראשית מז כט)

רשב"ם:

ויקרבו ימי - כל מקום שאדם חפץ לצות את בניו צריך לאמר ויקרבו, וכן ויהי כי זקן יצחק ויקרא את עשו וגו' לא ידעתי יום מותי... (שם)

אור החיים:

ויקרבו ימי - ...ויש לומר שהרגיש מדברים שיארע לאדם לפני מותו, כבזוהר של' יום קודם מותו מעבירין ממנו הצלם, והצדיקים מרגישים כל דבר רוחני כזה, ומה שאמר בימים קריבה, על פי האר"י הקדש הנשמות מתחלקות לכמה ניצוצות, ובכל גלגול בא כמה מהם, וכמספר ניצוצות הצלם ימי חייו, והימים שעושה מצות נתקן ניצוץ אחד של הצלם, וכשאינו עושה נשבר ונפגם הניצוץ, ובסוד השינה להעלות ניצוץ שכנגד היום ההוא, ואין ניצוץ זה נפרד לגמרי מהנפש, והוא חסד, שניצוץ המתוקן לא יופסד גם אם ירשיע האדם, וניצוץ פגום יוכל להתקן עוד בתשובה... וזה שאמר ויקרבו ימי, אותם חלקי נשמה הקרויים ימים קרבו אליו, והרגיש יעקב אבינו ע"ה בתוספת המרובה. (שם, ועיין שם עוד)