קרית ספר

(ראה גם: כלב, עכסה, עתניאל בן קנז)

 

ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר ולכדה, ונתתי לו את עכסה בתי לאשה. וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב, ויתן לו את עכסה בתו לאשה. (יהושע טו טז)

תלמוד בבלי:

במתניתין תנא אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה, אמר רבי אבהו אף על פי כן החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו, שנאמר וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב ויתן לו את עכסה בתו לאשה... (תמורה טז א)

מלבי"ם:

העיר דביר בנחלת בני יהודה נקראת גם כן בשם קרית סנה וקרית ספר, כמו שכתוב (יהושע ט"ו ט"ו) "שם דביר לפנים קרית ספר", (שם ט"ו מ"ט) "וקרית סנה היא דביר". כי העיר הזאת נתיחדה אז לקרית ספר, ששם התאספו התלמידים לשנות ולהגות בספר התורה והיתה שם ישיבה גדולה והראש ישיבה היה עתניאל בן קנז. ולזה נקראת גם כן קרית סנה, על רמז שמשה קבל תורה מסיני ורצון שוכני סנה... (הכרמל)