קרקר

תרגום יונתן:

וקרקר - ורוקן כל בנוי דשת משירייתה דגוג. (במדבר כד יז)

מקרקר קיר - מבלשין בתיא מקפין מגדליא... (ישעיה כב ה)

תרגום אונקלוס:

וקרקר - וישלוט. (במדבר כד יז)

רש"י:

וקרקר - לשון קורה כמו (מ"ב י"ט) אני קרתי, (ישעיה נ"א) מקבת בור נוקרתם... (במדבר כד יז)

אבן עזרא:

וקרקר - כמו מקרקר קיר, והטעם הורס הקיר. (שם)

מקרקר קיר - מהפך או הורס. (ישעיה כב ה)