קרש

תלמוד בבלי:

וקרש אף על פי שאין לו אלא קרן אחת מותר, אמר רב יהודה קרש טביא דבי עילאי. (חולין נט ב)