קשקשת

תלמוד בבלי:

ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשת, רבי יהודה אומר שני קשקשין וסנפיר אחד, ואלו הן קשקשין הקבועין בו, וסנפירים הפורח בהן. (חולין נט א)

תנן התם כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קשקשת... ממאי דקשקשת לבושא הוא, דכתיב ושריון קשקשים הוא לבוש... (שם סו ב, וראה שם עוד)

רש"י:

קשקשת - אלו קליפין הקבועין בו, כמו שנאמר (ש"א י"ז) ושריון קשקשים הוא לבוש. (ויקרא יא ט)