אבא יודן

מדרש רבה:

מהו מתן אדם ירחיב לו, מעשה ברבי אליעזר ור' יהושע שיצאו לגבות לעסק מצות רבותינו, הלכו לחילתא של אנטוכיא והיה שם אדם אחד והיה נקרא אבא יודן, והיה למוד ליתן לרבותינו ביד רחבה, נעשה אותו אבא יודן עני, ראה ר' אליעזר ור' יהושע שהלכו לגבות שם והטמין עצמו מפניהם, ועלה לביתו ועשה יום ושנים ולא ירד לשוק, אמרה לו אשתו מפני מה לא ירדת לשוק הרי שני ימים, א"ל רבותינו באו לגבות לעסק מצות עמלי תורה ואין סיפק בידי ליתן להם ואני מתבייש לירד לשוק. אשתו שהיתה אוהבת את המצות אמרה לו לא נשתייר לנו שדה אחת, מכור חציה ותן אותה להן, הלך ועשה כן, מכר אותה חצי שדה בה' זהובים ונתן אותן לרבותינו, ואמר להן התפללו עלי, התפללו עליו ואמרו לו המקום ימלא חסרונך. הלכו להן רבותינו לגבות במקום אחר. אותו אבא יודן חרש בחצי שדה ומצא שם סימא (אוצר) גדולה ונעשה עשיר יותר ממה שהיה קודם, עד שרבותינו חוזרין עברו באותו מקום אמרו לאחד חייך העמידנו עם אבא יודן, א"ל אותו האיש ומי יכול לעמוד עם המלך ולא עמו, אמרו לו אין אנו מבקשין אלא שלא ידע שעברנו כאן ולא שאלנו את שלומו. ידע אבא יודן ובא אצלם ונתן להם אלף זהובים, אמר להם עשתה תפלתכם פירות. אמרו לו אף אנו היינו יודעים במעשיך הטובים ועשינו אותך ראש פרק, קראו עליו רבותינו מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו. (דברים ד ח)