אבוה בר איהי

תלמוד בבלי:

אבוה בר איהי ומינין בר איהי חד ספי (נתן לשמש) מכל מינא ומינא, וחד ספי מחד מינא, מר משתעי אליהו בהדיה ומר לא משתעי אליהו בהדיה. (כתובות סא א)