אבימי

תלמוד בבלי:

ראה רבי אבהו קידושין לא ב.

עיפא תני שבועות בי רבה, פגע ביה אבימי אחוה, אמר ליה שבועה שלא אכלתי שבוע שלא אכלתי מהו... א"ל אישתבשת... שבועה שלא אוכל תשע ועשר מהו... אמר ליה אישתבשת... (שבועות כח ב)

...דרבי אבימי תני מנחות בי רב חסדא, ואבימי בי רב חסדא תני, והאמר רב חסדא קולפי טאבי (הכאות טובות) בלעי מאבימי עלה דהא שמעתא בא להכריז רצופין ל' יום שני וחמישי ס' יומי, אבימי מסכתא איתעקרא איתעקר ליה, ואתא קמיה דרב חסדא לאדכורי גמריה. ולישלח ליה וליתי (רב חסדא) לגביה, סבר הכי מסתייעא מילתא טפי (משום יגעתי ומצאתי). (מנחות ז א)

תלמוד ירושלמי:

אבימי אחוי דחיפה אמר שמשית בנדרים שמשית בשבועות, בעי חיפה מיבדקיניה... (נדרים ו א)