אדמון

תלמוד בבלי:

שני דייני גזירות היו בירושלים, אדמון וחנן בן אבישלום, חנן אומר שני דברים אדמון אומר שבעה... ורמינהי שלש דייני גזילות היו בירושלים אדמון בן גדאי וחנן המצרי וחנן בן אבישלום... ורמינהי שלשה דייני גזירות היו בירושלים, אדמון וחנן ונחום... (כתובות קד ב, וראה שם עוד)