איסי בר יהודה

תלמוד בבלי:

איסי בר יהודה לא אתא למתיבתא דר' יוסי תלתא יומי, אשכחיה ורדימוס בר' יוסי א"ל מאי טעמא לא אתי מר לבי מדרשא דאבא הא תלתא יומין, א"ל כי טעמיה דאבוך לא ידענא, היכא איתאי... (נדרים פא א)