בבא בן בוטא

תלמוד בבלי:

...ואותו היום גברה ידם של בית שמאי על בית הלל ובקשו לקבוע הלכה כמותן והיה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן ובבא בן בוטא שמו, שהיה יודע שהלכה כבית הלל, ושלח והביא כל צאן קדר שבירושלים והעמידן בעזרה ואמר, כל מי שרוצה לסמוך יבא ויסמוך, ואותו היום גברה ידן של בית הלל וקבעו הלכה כמותן, ולא היה שם אדם שערער בדבר כלום. (ביצה כ א)

ההוא בר בבל דסליק לארעא דישראל נסיב איתתא אמר לה בשילי לי תרי טלפי, בשילה ליה תרי טלפי, (רגלי בהמה ובשלה שני עדשים), רתח עלה, למחר אמר לה בשילי לי גריוא בשילה ליה גריוא (מדה גדולה מאד), אמר לה זילי אייתי לי תרי בוציני, אזלת ואייתי ליה תרי שרגי, (דלועים-נרות) אמר לה זילי תברי יתהון על רישא דבבא (דלת), הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין דינא, אזלת ותברת יתהון על רישיה, אמר לה מה הדין דעבדת, אמרה ליה כך ציוני בעלי, אמר לה את עשית רצון בעלך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא. (נדרים סו א)

...היה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן ובבא בן בוטא שמו, אמר להן כך מקובלני משמאי הזקן לובן ביצה סולד מן האור ושכבת זרע דוחה מן האור, בדקו ומצאו כדבריו... (גיטין נז א)

ובבא בן בוטא היכי אסביה ליה עצה להורדוס למיסתריה לבית המקדש, והאמר רב חסדא לא ליסתור איניש בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתא, אי בעית אימא תיוהא חזא ביה (בקיע), איבעית אימא מלכותא שאני דלא הדרא ביה... קם (הורדוס) קטלינהו לכולהו רבנן, שבקיה לבבא בן בוטא למשקל עצה מניה, אהדר ליה כלילא דיילי (מעור האנקה שמחטיו קשים) נקרינהו לעיניה. יומא חד אתא ויתיב קמיה אמר חזי מר האי עבדא בישא מאי עביד, אמר ליה מאי אעביד ליה, א"ל נלטייה מר (יקללו), אמר ליה כתיב גם במדעך מלך אל תקלל, אמר ליה האי לאו מלך הוא, א"ל וליהוי עשיר בעלמא, וכתיב ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר, ולא יהא אלא נשיא וכתיב ונשיא בעמך לא תאור, א"ל בעושה מעשה עמך, והאי לאו עושה מעשה עמך, א"ל מסתפינא מיניה, א"ל ליכא איניש דאזיל דלימא ליה, דאנא ואת יתיבנא, א"ל כתיב כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר, א"ל אנא הוא, אי הואי ידענא דזהרי רבנן כולי האי לא הוה קטילנא להו, השתא מאי תקנתיה דההוא גברא, א"ל הוא כבה אורו של עולם, דכתיב כי נר מצוה ותורה אור, ילך ויעסוק באורו של עולם, דכתיב ונהרו אליו כל הגוים... א"ל מסתפינא ממלכותא, א"ל שדר שליחא וליזיל שתא וליעכב שתא ולהדר שתא, אדהכי והכי סתרית ליה ובניית ליה... (בבא בתרא ג ב)

תלמוד ירושלמי:

...לאחר ימים גברה ידן של בית שמאי ובקשו לקבוע הלכה כדבריהן, והיה שם בבא בן בוטי מתלמידי בית שמאי יודע שהלכה כבית הלל, פעם אחת נכנס לעזרה ומצא אותה שוממת, אמר ישמו בתיהן של אלו שהשימו בית אלקינו, מה עשה שלח והביא שלשת אלפים צאן מצאן קדר וביקרן ממומין והעמידן בהר הבית, אמר להן שמעוני אחיי בית ישראל. כל מי שהוא רוצה יביא עולות יביא ויסמוך, יביא שלמים יביא ויסמוך, באותה שעה נקבעה הלכה כבית הלל. (ביצה יא ב)