בטנית

תלמוד בבלי:

אמר ליה בטנית בריה דאבא שאול בן בטנית מי נדרת אדעתא דמצערי רבנן מטולא לשימשא ומשימשא לטלא, אמר לא, ושריוה. (נדרים כג א)