בן זומא

תלמוד בבלי:

בן זומא ראה אוכלוסא על גב מעלה בהר הבית, אמר ברוך חכם הרזים, וברוך שברא כל אלו לשמשני. הוא היה אומר כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול, חרש וזרע וקצר ועמר ודש וזרה וברר וטיחן והרקיד ולש ואפה ואחר כך אכל, ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנים לפני, וכמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא בגד ללבוש, גזז ולבן ונפץ וטוה וארג ואחר כך מצא בגד ללבוש, ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנים לפני, כל אומות שוקדות ובאות לפתח ביתי ואני משכים ומוצא כל אלו לפני...(ברכות נח א, וראה שם עוד)

בן זומא הציץ ונפגע, ועליו הכתוב אומר דבש מצאת אכול דייך פן תשבענו והקאתו... תנו רבנן מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהיה עומד על גב מעלה בהר הבית וראהו בן זומא ולא עמד מלפניו, אמר לו מאין ולאין בן זומא, אמר לו צופה הייתי בין מים העליונים למים התחתונים ואין בין זה לזה אלא שלש אצבעות בלבד, שנאמר ורוח אלקים מרחפת על פני המים, כיונה שמרחפת על בניה ואינה נוגעת, אמר להן רבי יהושע לתלמידיו עדיין בן זומא בחוץ. (חגיגה יד ב)

משמת בן זומא בטלו הדרשנים (סוטה מט א)

...דנין לפני חכמים שמעון בן עזאי, ושמעון בן זומא וחנן המצרי... (סנהדרין יז ב)

תלמוד ירושלמי:

שוב מעשה בי ר' יהושע שהיה מהלך בדרך ובן זומא בא כנגדו שאל בשלומו ולא השיבו, אמר לו מאיין ולאיין בן זומה, אמר לו מסתכל הייתי במעשה בראשית ואין בין מים העליונים למים התחתונים אלא כמלא פותח טפח, נאמר כאן ריחוף ונאמר להלן כנשר יעיר כקינו על גוזליו ירחף, מה ריחוף שנאמר להלן נוגע ואינו נוגע, אף ריחוף שנאמר כאן נוגע ואינו נוגע. א"ר יהושע לתלמידיו הרי בן זומא מבחוץ, ולא היו ימים קלים עד שנפטר בן זומא... בן זומא הציץ ונפגע, עליו הכתוב אומר יקר בעיני ה' המותה לחסידיו. (חגיגה ט א)

משמת בן זומא בטלו התלמידים... (סוטה מו ב)