בני בתירא

תלמוד בבלי:

תנו רבנן הלכה זו נתעלמה מבני בתירא, פעם אחת חל ארבעה עשר להיות בשבת שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו, אמרו כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו, אמרו להם אדם אחד יש שעלה מבבל והלל הבבלי שמו ששימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון ויודע אם פסח דוחה... מיד הושיבוהו בראש ומינוהו נשיא עליהם והיה דורש כל היום כולו בהלכות הפסח... (פסחים סו א)

והיינו דאמר רבי שלשה ענוותנין הן, ואלו הן אבא, ובני בתירה ויונתן בן שאול... בני בתירה דאמר מר הושיבוהו בראש ומינוהו לנשיא עליהן. (בבא מציעא פד ב)